1000 most common dutch words.

Popularity (by total correct streak): 591
Popularity (by number of users): 9

Cards

de the  
van of  
een a  
het it  
en and  
in in  
is is  
dat that  
op at  
te to  
De The  
zijn are  
voor for  
met with  
die those  
niet not  
aan to  
er there  
om to  
Het It  
ook also  
als as  
dan then  
maar but  
bij at  
of or  
uit out  
nog more  
worden become  
door by  
naar to  
heeft has  
tot until  
ze they  
wordt is  
over about  
hij he  
In In  
meer more  
jaar year  
was was  
ik i  
kan can  
je your  
zich is  
al al  
hebben have  
geen none  
hun their  
we we  
wat what  
Een A  
Maar But  
werd was  
moet must  
wel or  
kunnen can  
Dat That  
nu now  
dit this  
deze these  
zal will  
Ik I  
veel many  
zo so  
En And  
andere Other  
nieuwe new  
zou would  
twee two  
moeten must  
onder under  
eerste first  
haar her  
Van Of  
wil want to  
tegen against  
men one  
mensen people  
gaat go  
tussen between  
grote large  
waar where  
goed well  
maken make  
dus hence  
alleen alone  
Hij He  
Op At  
frank frank  
ons us  
u h  
daar there  
na after  
had had  
gaan go  
alle all  
Als As  
Er There  
één a  
miljoen one million  
jaren years  
Voor For  
komt is  
Ook Also  
Ze She  
eigen own  
komen come  
zoals like  
omdat because  
doen do  
weer weather  
staat State  
heel whole  
We We  
per per  
toch still  
onze our  
Die Those  
tijd time  
mijn my  
zelf self  
altijd always  
vooral especially  
af af  
toe to  
waren were  
hem him  
drie three  
Met With  
Belgische Belgian  
iets something  
zullen will  
zelfs even  
werden were  
heb I  
enkele some  
aantal number  
steeds more  
eens agree  
minder less  
land country  
Europese European  
hier here  
zegt says  
blijft remains  
zonder without  
Bij In  
echter however  
werk work  
hoe how  
leven life  
zij they  
zo'n such  
mee along  
willen want  
markt Market  
miljard one billion  
Amerikaanse U.S.  
zeer very  
toen then  
plaats place  
krijgen get  
Dit This  
zien see  
laten let  
blijven remain  
via via  
bedrijf Company  
bijvoorbeeld example  
werken work  
staan stand  
nooit never  
rond around  
wereld world  
Zo So  
alles everything  
want because  
binnen within  
elkaar each  
hele All  
fr fr  
Wat What  
Deze These  
bedrijven companies  
wij us  
s s  
geleden ago  
laatste last  
houden keep  
weg way  
geld money  
geven give  
maakt makes  
procent percent  
Vlaamse Flemish  
aandelen shares  
Europa Europe  
dag day  
me me  
weinig few  
maanden months  
ligt is  
uur hours  
beter better  
manier way  
Volgens According  
groot big  
zit is  
volgens according  
lang long  
zouden would  
mag may  
mogelijk possible  
regering Government  
Brussel Brussels  
verschillende different  
kwam came  
terug back  
tweede second  
kinderen children  
mij me  
ben am  
deel Part  
man man  
niets nothing  
BEF BEF  
ten at  
Nederland Netherlands  
kon could  
keer times  
zeker sure  
goede good  
vaak often  
bijna almost  
aandeel share  
immers Indeed  
vinden find  
vraag Question  
waarin where  
wie who  
samen together  
vier four  
geeft gives  
kleine small  
verder further  
Nederlandse Dutch  
week week  
gemaakt made  
even here  
krijgt get  
zeggen say  
lijkt seems  
hen them  
laat late  
Je Your  
doet does  
nemen take  
echt really  
vandaag today  
erg very  
landen countries  
ging went  
Na After  
tijdens during  
nodig necessary  
the the  
duidelijk clear  
Wie Who  
zitten sit  
slechts only  
vijf five  
vindt find  
Franse French  
anders else  
weet know  
hadden had  
groep group  
weten know  
dollar U.S. dollars  
geval case  
snel fast  
elke each  
net net  
enige only  
minister Minister  
sinds since  
bestaat there  
later later  
opnieuw again  
grootste largest  
Wij Us  
begin early  
ter to  
Om To  
brengen bring  
oude old  
achter behind  
eerst first  
meest most  
dagen days  
der der  
politieke political  
The The  
pas pas  
tien ten  
omzet Sales  
onderzoek research  
terwijl while  
Daar There  
huis house  
Toch Still  
dezelfde same  
kreeg got  
Bovendien Moreover  
uw your  
Zij They  
vrouwen Women  
iedereen everyone  
elk each  
beurs fair  
natuurlijk of course  
boek book  
moest had  
naam name  
stad city  
Nu Now  
meeste most  
winst Profit  
Vlaanderen Flanders  
economische economic  
sociale Social  
Duitse German  
Hoe How  
gewoon just  
soort type  
Zijn Are  
allemaal all  
helemaal all  
hand hand  
vorig previous  
problemen trouble  
basis base  
boven above  
ander other  
prijs Price  
vrouw woman  
Antwerpen Antwerp  
vrij free  
blijkt shows  
Bank Bank  
zowel both  
ziet sees  
nieuw new  
zodat so  
koers rate  
vanaf from  
kosten costs  
stellen set  
paar couple  
Want Because  
stuk Each  
geweest been  
Door By  
eerder more  
sterk strong  
vragen ask  
probleem problem  
houdt keep  
waarde value  
internationale International  
Niet Not  
wanneer when  
zie see  
moment time  
misschien maybe  
liggen lie  
politiek Politics  
bekend known  
gebruik custom  
meteen immediately  
groei growth  
eeuw century  
Verenigde United  
Frankrijk France  
eind end  
toekomst Future  
gulden guilders  
moeilijk difficult  
mogen may  
Toen When  
overheid government  
huidige current  
hoge high  
gebruikt used  
klanten customers  
denken think  
lange long  
volgende next  
valt falls  
rol role  
beste best  
derde third  
ongeveer around  
soms sometimes  
trouwens by the way  
iemand anyone  
genoeg enough  
USD USD  
geworden become  
Of Or  
bestaan existence  
buiten outside  
producten Products  
ervan it  
waarvan which  
eigenlijk actually  
Duitsland Germany  
neemt takes  
president President  
einde end  
vanuit from  
zoveel much  
termijn term  
film picture  
verwacht expected  
zaken Cases  
zes six  
bepaalde some  
spelen play  
zaak business  
Tot Until  
muziek music  
periode period  
tegenover opposite  
werkt works  
informatie Information  
belangrijke major  
betekent means  
maakte made  
vorige previous  
weken weeks  
beetje bit  
kost costs  
ooit ever  
belangrijk important  
waarop which  
Staten States  
zetten put  
jonge young  
vorm shape  
Britse UK  
belangrijkste main  
maand months  
rekening bill  
volledig full  
langer more  
a a  
januari January  
enkel single  
stelt suggests  
hoog high  
systeem system  
betalen pay  
vele many  
kans chance  
vormen forms  
Aan To  
water water  
aldus thus  
kopen buy  
best best  
beide both  
open open  
Al Al  
voorzitter Chairman  
gebeurt done  
extra extra  
druk pressure  
den den  
waarbij where  
wilde wanted  
kwaliteit Quality  
hoger higher  
tel tel  
belang interest  
economie economy  
zichzelf himself  
loopt runs  
echte real  
handen hands  
New New  
helft half  
zorgen worry  
werknemers employees  
biedt offers  
halen get  
Dan Then  
succes good luck  
aandacht attention  
zei said  
zin meaning  
dingen things  
gedaan done  
oktober October  
bank bank  
afgelopen past  
totaal Total  
september september  
publiek public  
gemeente Municipality  
gezien seen  
brengt brings  
sector sector  
vast stuck  
Daarom Therefore  
gevolg result  
graag like  
welke what  
ruim well  
naast besides  
Men Men  
VS U.S.  
Internet Internet  
Vooral Especially  
beeld image  
mannen men  
Is Is  
verhaal story  
sommige some  
voorbije past  
waarmee which  
korte Short  
verkopen sell  
partij Party  
buitenlandse foreign  
vlak plane  
ondernemingen companies  
recht straight  
nauwelijks hardly  
maart March  
product Product  
productie production  
plan plan  
kant side  
situatie situation  
beginnen begin  
onderneming company  
speelt plays  
bezig busy  
daarom therefore  
stond was  
verkoop Sales  
jongste latest  
resultaten Results  
hoofd head  
mei May  
lopen walk  
deed did  
juni June  
daarbij while  
daarvan of  
politie Police  
U U  
kijken look  
des des  
la la  
banken Banks  
woorden words  
komende next  
gebied area  
Brusselse Brussels  
prijzen Prices  
gebruiken use  
ruimte space  
Jan January  
woord word  
Alleen Alone  
ver far  
klein small  
kwamen came  
volgen follow  
liet let  
april april  
bovendien moreover  
terecht rightly  
december december  
vind find  
niemand nobody  
meestal usually  
dood death  
verleden past  
licht light  
genomen taken  
waarom why  
hetzelfde same  
idee idea  
vader father  
verkocht sold  
trekken draw  
klant customer  
bepaald determined  
oorlog war  
konden could  
sterke strong  
Over About  
voorbeeld example  
t t  
keuze choice  
vond found  
november november  
Uit Out  
denk think  
beleid Policy  
vroeger earlier  
precies exactly  
begint begins  
cijfers figures  
zoeken search  
anderen others  
niveau Level  
Paul Paul  
bleek was  
Omdat Because  
grond ground  
and and  
Info Info  
rest rest  
directeur Director  
mens man  
vallen fall  
vol full  
Sinds Since  
gezegd said  
ogen eyes  
Irak Iraq  
mooi nice  
begon began  
leggen lay  
NRC NRC  
bieden offer  
familie family  
mooie beautiful  
meter meter  
Veel Many  
kort short  
bevolking population  
ene one  
schrijven write  
acht eight  
reden reason  
gegeven given  
zeven seven  
onderwijs Education  
algemeen overall  
hebt have  
kind child  
horen hear  
én and  
beperkt limited  
zware heavy  
langs along  
ontwikkeling development  
macht power  
inderdaad indeed  
voldoende sufficient  
geschiedenis History  
waardoor so  
dergelijke such  
actief active  
leden Members  
daarvoor therefor  
kennen know  
uiteindelijk eventually  
A A  
klassieke Classical  
groter more  
dienst Service  
richting towards  
Onze Our  
kunst art  
Gent Gent  
samenwerking cooperation  
feit fact  
to to  
daarmee thus  
partijen Parties  
twintig eight p.m.  
juli July  
jongeren Youth  
project project  
gebeuren done  
Parijs Paris  
thuis home  
premier premier  
gemiddelde average  
resultaat result  
raad Board  
parlement parliament  
d d  
gevallen cases  
bedrag amount  
namelijk namely  
oplossing solution  
studenten Students  
geldt TRUE  
bijzonder particularly  
z'n his  
verschil difference  
leiden lead  
rente Interest  
februari February  
bedraagt is  
vroeg early  
half half  
duur expensive  
wachten wait  
Wanneer When  
bleef continued  
ouders parents  
Mijn My  
Zelfs Even  
nieuws News  
gaf gave  
wet Law  
programma Program  
betreft concerns  
Unie Union  
denkt think  
momenteel currently  
Japanse Japanese  
plaatsen place  
leger Army  
leren learn  
geheel whole  
reeks series  
nam took  
moeder mother  
sprake there  
plannen Plans  
Zoals Like  
gebracht brought  
waarschijnlijk probably  
start start  
Onder Under  
uiteraard course  
spreken speak  
betere better  
Vlaams Flemish  
zoek Search  
Antwerpse Antwerp  
steun support  
boeken books  
Amsterdam Amsterdam  
activiteiten activities  
China China  
gehouden held  
proberen try  
zwaar heavy  
Twee Two  
overigens moreover  
Geen None  
erop out  
Hoewel Although  
taal language  
volgt follows  
Generale Generale  
voeren perform  
oog view  
gewone ordinary  
moesten had  
York York  
buitenland abroad  
school school  
Tijdens During  
stijging increase  
CVP CVP  
totale total  
auto car  
nationale National  
augustus August  
zet sets  
zag saw  
middelen means  
namen names  
Nog Still  
organisatie organization  
nogal rather  
hogere higher  
lokale Local  
bestaande existing  
slecht bad  
kent knows  
mogelijke possible  
begonnen started  
beroep Appeal  
mogelijkheden opportunities  
zowat about  
Japan Japan  
gesteld made  
vraagt Calls  
grotere more  
Europees European  
kregen were  
juist correct  
minstens at least  
beleggers investors  
Vandaag Today  
bouwen build  
centrale Central  
gevolgen effects  
l l  
wijze way  
strijd struggle  
buurt close  
speciale Special  
Italiaanse Italian  
Waarom Why  
gekomen come  
gevoel feeling  
kiezen choose  
akkoord agreement  
nummer number  
DE DE  
kennis knowledge  
gang corridor  
voorlopig preliminary  
La La  
Maastricht Maastricht  
zat Sat  
praten talk  
John John  
kader framework  
moderne modern  
reeds already  
D D  
diverse several  
merk brand  
omgeving environment  
voorzien provide  
telkens each  
gingen were  
concurrentie competition  
voordeel advantage  
verband link  
Tel Tel  
kapitaal capital  
gegevens Data  
allerlei all  
betrokken involved  
stap step  
helpen help  
Nederlands Dutch  
bent are  
vaste fixed  
Alle All  
Luc Luc  
gemiddeld average  
rendement return  
invloed influence  
personeel staff  
ervaring Experience  
bezoek visit  
gebouw building  
schreef said  
tafel table  
gisteren yesterday  
hulp help  
verwachten expect  
hoeft do  
genoemd called  
zwarte black  
gelijk even  
J J  
controle control  
gratis Free  
bestuur Board  
Peter Peter  
diensten Services  
Londen London  
overal throughout  
verlies loss  
enorme enormous  
studie study  
oud old  
onlangs recently  
Terwijl While  
stukken Documents  
geschreven written  
verkiezingen election  
lezen read  
eten eat  
wijn Wine  
lage low  
aanbod offer  
zorgt will  
les les  
opdracht assignment  
eveneens too  
daarna then  
kunt can  
Misschien Maybe  
zogenaamde called  
legt submit  
Meer More  
Net Net  
risico risk  
leveren provide  
NLG NLG  
advies advice  
hoop hope  
klaar ready  
antwoord answer  
gehad had  
Kamer Room  
wellicht perhaps  
dertig thirty  
gezet put  
noemen call  
algemene general  
Amerika Americas  
lager lower  
hoofdstad capital  
Le Le  
verloren lost  
kracht force  
crisis crisis  
heet hot  
wist knew  
ton t  
inmiddels now  
leidt leads  
kilometer kilometer  
ogenblik moment  
volgend next  
portefeuille portfolio  
hard hard  
top top  
gevonden found  
tekst Text  
Eén A  
veranderen change  
vrije free  
investeringen investment  
maatregelen measures  
ieder each  
juiste right  
vertrouwen trust  
honderd one hundred  
tentoonstelling exhibition  
smaak taste  
recente Recent  
bracht brought  
zomer summer  
ontstaan arise  
Marc Marc  
centrum center  
tegelijk simultaneously  
punten points  
functie function  
steeg rose  
Tweede Second  
traditionele Traditional  
evolutie evolution  
stijl Style  
minuten minutes  
du du  
Hun Their  
amper barely  
contract contract  
lijn line  
Hier Here  
levert delivers  
mogelijkheid possibility  
bezit possession  
cultuur Culture  
betaalt pay  
doel target  
beelden images  
meerderheid majority  
haalt cites  
merken brands  
telt counts  
Russische Russian  
vertelt tells  
Daarnaast Addition  
gemeenten municipalities  
voelen feel  
opleiding Training  
liever rather  
erin it  
morgen tomorrow  
laag low  
toont shows  
positie position  
praktijk practice  
positief positive  
volledige full  
witte white  
lijken seem  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.