1

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 0

Cards

◊ï÷∞ and, but, also, even, then (50,524)  
◊î÷∑ the (definite article) (24,058)  
◊ú÷∞ to, toward, for (20,321)  
◊ë÷º÷∞ in, at, with, by, against (15,559)  
◊ê÷µ◊™ (definite direct object marker) no translation (10,978)  
◊û÷¥◊ü from, out of (7,592)  
◊¢÷∑◊ú on, upon, on account of, according to (5,777)  
◊ê÷∂◊ú÷æ to, toward, in, into (5,518)  
◊ê÷≤◊©◊Å÷∂◊® who, that, which (relative pronoun) (5,503)  
◊õ÷º◊ú◊Å all, each, every (5,415)  
◊ê÷∏◊û÷∑◊® Qal-to say, mention, think; Ni-be said, be called; Hi-declare, proclaim (5,316)  
◊ú◊ê◊Å no, not (5,189)  
◊ë÷º÷µ◊ü son (4,941)  
◊õ÷º÷¥◊ô that, because; but, except; indeed, truly (4,487)  
◊î÷∏◊ô÷∏◊î Qal-to be, become, take place, happen, occur; Ni-be done, be brought about, come to pass, occur (3,576)  
◊õ÷º÷∞ as, like, according to (3,053)  
◊¢÷∏◊©◊Ç÷∏◊î Qal-to do, make, create, acquire, prepare, carry out; Ni-be done, be made (2,632)  
◊ê÷±◊ú◊î◊Å÷¥◊ô◊ù God, gods (2,602)  
◊ë÷º◊ï◊Ç◊ê Qal-to go in, enter, come to, come upon, arrive; Hi-bring in, come in; Hoph-be brought (2,592)  
◊û÷∂◊ú÷∂◊ö÷∞ king, ruler (2,530)  
◊ê÷∂◊®÷∂◊• (fs) land, earth, ground (2,505)  
◊ô◊ï◊Ç◊ù day (2,301)  
◊ê÷¥◊ô◊©◊Å man, husband, each (2,188)  
◊§÷º÷∏◊†÷¥◊ô◊ù face, front (2,126)  
◊ë÷º÷∑◊ô÷¥◊™ house, household (2,047)  
◊ô÷∏◊ì (fs) hand; side, power (1,627)  
◊î÷∏◊ú÷∑◊ö÷∞ Qal-to go, walk, behave, die, pass away; Pi-go, walk; Hith-walk about, move to and fro (1,554)  
◊ì÷º÷∏◊ë÷∏◊® word, matter, thing (1,454)  
◊î◊ï÷º◊ê he, it; that (1,398)  
◊®÷∏◊ê÷∏◊î Qal-to see, perceive, understand; Ni-appear, become visible; Pu-be seen; Hi-let or cause someone to see, show someone something (1,311)  
◊¢÷∑◊ì until, as far as, during (1,263)  
◊ê÷∏◊ë father, ancestor (1,210)  
◊ñ÷∂◊î this (1,178)  
◊©◊Å÷∏◊û÷∑◊¢ Qal-to hear, listen to, understand, obey; Ni-be heard; Hi-cause to hear, proclaim (1,165)  
◊ì÷º÷∏◊ë÷∑◊® Qal-to speak; Pi-speak to, with or about (1,136)  
◊ô÷∏◊©◊Å÷∑◊ë Qal-to sit down, remain, dwell, inhabit; Hi-cause to sit or dwell, settle a city (1,088)  
◊¢÷¥◊ô◊® city, town (1,088)  
◊ô÷∏◊¶÷∏◊ê Qal-to go out, go forth, come out, come forth; Hi-cause to go out or come out, lead out, bring forth (1,076)  
◊©◊Å◊ï÷º◊ë Qal-to turn back, return, go back, come back, turn away from; Hi-cause to return, bring back, lead back, give back, restore; Polel-bring back, restore (1,075)  
◊ê÷¥◊ù if (1,070)  
◊î÷¥◊†÷º÷µ◊î behold, look (1,061)  
◊¢÷¥◊ù with, together with (1,048)  
◊ê÷∂◊ó÷∏◊ì one (976)  
◊ú÷∏◊ß÷∑◊ó Qal-to take, grasp, capture, seize, lay hold of, accept, receive; Ni-be captured, be taken away; Pu-be taken away (967)  
◊ô÷∏◊ì÷∑◊¢ Qal-to know, have understanding, notice, observe, become acquainted with, have intercourse with; Ni-become known, reveal oneself; Hi-make known, inform (956)  
◊ê÷µ◊™ with, beside (890)  
◊©◊Å÷∏◊†÷∏◊î year (878)  
◊ê÷≤◊†÷¥◊ô I (874)  
◊©◊Å÷µ◊ù name, reputation (864)  
◊ú÷µ◊ë heart, mind, will (854)  
◊©◊Å÷∏◊ú÷∑◊ó Qal-to send, stretch out; Pi-send, stretch out, send away, expel, let go free; Pu-be set away (847)  
◊û◊ï÷º◊™ Qal-to die; Hi-kill, put to death; Hoph-be killed, suffer death (845)  
◊©◊Å÷∏◊ù there, then, at that time (835)  
◊ê÷∏◊õ÷∑◊ú Qal-to eat, consume; Ni-be eaten, be consumed; Hi-feed, cause to eat (820)  
◊¢÷∂◊ë÷∂◊ì slave, servant (803)  
◊ê÷∑◊ô÷¥◊ü is not, are not (particle of non-existence) (790)  
◊ê÷¥◊©◊Å÷º÷∏◊î woman, wife (781)  
◊ê÷∏◊ì◊ï◊Ç◊ü lord, master (774)  
◊í÷º÷∑◊ù also, even (769)  
◊©◊Å÷∞◊†÷∑◊ô÷¥◊ù two (769)  
◊†÷∂◊§÷∂◊©◊Å soul, life, person, neck, throat (757)  
◊õ◊Ç◊î÷µ◊ü priest (750)  
◊ê÷∑◊™÷º÷∏◊î you (749)  
◊ê÷µ◊ú÷º÷∂◊î these (744)  
◊õ÷º÷µ◊ü so, thus (741)  
◊ß÷∏◊®÷∏◊ê Qal-to call, summon, proclaim, announce, shout, read aloud, give a name to; Ni-be called, be summoned, be proclaimed (739)  
◊ê÷∑◊ú no, not (729)  
◊ê÷∑◊ó÷≤◊®÷µ◊ô after, behind (718)  
◊†÷∏◊©◊Ç÷∏◊ê Qal-to lift, carry, raise, bear, take away; Ni-be carried, be lifted up, be exalted; Pi-lift up, exalt; Hith-lift oneself up, exalt oneself (659)  
◊ê÷∏◊ó brother (629)  
◊ß◊ï÷º◊ù Qal-to rise, arise, get up, stand up; Hi-set up, erect, put up, cause to arise, establish (627)  
◊©◊Å÷∏◊ú◊Ç◊©◊Å three (606)  
◊ñ◊ê◊Å◊™ this (605)  
◊®◊Ç◊ê◊©◊Å head, top, chief (600)  
◊©◊Ç÷¥◊ô◊ù Qal-to set up, put, place, lay upon, set in place, establish, confirm (588)  
◊ë÷º÷∑◊™ daughter (587)  
◊û÷µ◊ê÷∏◊î hundred (583)  
◊û÷∑◊ô÷¥◊ù water (585)  
◊õ÷º◊Ç◊î thus, here (577)  
◊û÷∏◊î what? (571)  
◊í÷º◊ï◊Ç◊ô nation, people (567)  
◊î÷µ◊ù they; those (565)  
◊î÷∑◊® mountain, hill, hill country (558)  
◊¢÷∏◊ë÷∑◊® Qal-to pass over, pass through, pass by, cross; Hi-cause to pass over, bring over, cause or allow to pass through, cause to pass through fire, sacrifice (553)  
◊ê÷∏◊ì÷∏◊ù man, mankind (546)  
◊ò◊ï◊Ç◊ë good, pleasant (530)  
◊í÷º÷∏◊ì◊ï◊Ç◊ú great, big, large (527)  
◊¢÷∏◊û÷∑◊ì Qal-to stand, take one's stand, stand still; Hi-station, set up, set in position, appoint, designate (524)  
◊™÷º÷∑◊ó÷∑◊™ under, below, instead of (510)  
◊ó÷∏◊û÷µ◊©◊Å five (508)  
◊ß◊ï◊Ç◊ú voice, sound, noise (505)  
◊§÷º÷∂◊î mouth, opening (498)  
◊ê÷∂◊ú÷∂◊£ thousand (496)  
◊¶÷∏◊ï÷∏◊î Pi-to command, give an order, charge; Pu-be ordered, be told, receive a command (496)  
◊¢÷∂◊©◊Ç÷∂◊® ten (492)  
◊î÷¥◊ô◊ê she, it (491)  
◊¢◊ï◊Ç◊ì again, still, as long as (491)  
◊©◊Å÷∂◊ë÷∑◊¢ seven (490)  
◊¶÷∏◊ë÷∏◊ê host, army, war, service (487)  
◊ß◊Ç◊ì÷∂◊©◊Å holiness, something that is holy (470)  
◊©◊Å÷∏◊û÷∑◊® Qal-to watch over, guard, keep, observe, preserve, protect, take care of; Ni-to be kept, be protected, be on one's guard (469)  
◊û÷∏◊¶÷∏◊ê Qal-to find out, reach, obtain, achieve; Ni-be found, be found sufficient (457)  
◊ê÷∑◊®÷∞◊ë÷º÷∑◊¢ four (455)  
◊¢◊ï◊Ç◊ú÷∏◊ù forever, everlasting, ancient (439)  
◊†÷∏◊§÷∑◊ú Qal-to fall, fall prostrate, fall upon; Hi-cause to fall, bring to ruin (435)  
◊¢÷∑◊™÷º÷∏◊î now, after all, at last, then (435)  
◊û÷¥◊©◊Å÷∞◊§÷º÷∏◊ò judgment, decision, ordinance, law, custom, manner (425)  
◊û÷¥◊ô who? (424)  
◊©◊Ç÷∑◊® chief official, ruler, prince (421)  
◊©◊Å÷∏◊û÷∑◊ô÷¥◊ù heaven, sky (421)  
◊®÷∑◊ë great, many (419)  
◊ó÷∂◊®÷∂◊ë sword (413)  
◊ë÷º÷µ◊ô◊ü between (409)  
◊†÷∏◊ê please, now, surely (405)  
◊õ÷º÷∂◊°÷∂◊£ silver, money (403)  
◊û÷¥◊ñ÷∞◊ë÷º÷µ◊ó÷∑ altar (403)  
◊ñ÷∏◊î÷∏◊ë gold (392)  
◊ô÷∏◊®÷∑◊ì Qal-to go down, come down, descend; Hi-bring down, lead down (382)  
◊®◊ï÷º◊ó÷∑ spirit, wind, breath (378)  
◊ë÷º÷∏◊†÷∏◊î Qal-to build, rebuild, build a family; Ni-be built, get a child from (377)  
◊ê÷µ◊©◊Å fire (376)  
◊†÷∞◊ê÷ª◊ù utterance, announcement, revelation (376)  
◊©◊Å÷∑◊¢÷∑◊® gate (373)  
◊†÷∏◊í÷∑◊ì Hi-to tell, announce, report, declare, inform; Hoph-be told, be announced, be reported (371)  
◊ì÷º÷∏◊ù blood (361)  
◊ê÷∏◊†◊Ç◊õ÷¥◊ô I (359)  
◊®÷∏◊¢÷∏◊î evil, wickedness, calamity, disaster (354)  
◊û÷∏◊ú÷∑◊ö÷∞ Qal-to be king or queen, reign, rule; Hi-make someone king or queen, install someone as king or queen (350)  
◊ê◊Ç◊î÷∂◊ú tent (348)  
◊ú÷∂◊ó÷∂◊ù bread, food (340)  
◊°÷∏◊ë÷¥◊ô◊ë around, about; surroundings, circuit (338)  
◊¢÷∏◊©◊Ç÷∏◊® ten (337)  
◊¢÷µ◊• tree, wood (330)  
◊©◊Ç÷∏◊ì÷∂◊î field, pasture land (329)  
◊ë÷º÷∏◊®÷∑◊ö÷∞ Qal Passive Participle-blessed, praised, adored; Pi-bless, praise (327)  
◊õ÷º÷∞◊ú÷¥◊ô vessel, implement, weapon (325)  
◊ê◊ï◊Ç or (321)  
◊ë÷º÷∞◊™◊ï◊Ç◊ö÷∞ in the midst of, inside (319)  
◊û÷¥◊ú÷∞◊ó÷∏◊û÷∏◊î war, battle, struggle (319)  
◊ô÷∏◊®÷µ◊ê Qal-to fear, be afraid, be in awe of, reverence, hold in deference; Ni-be feared, be held in honor (317)  
◊†÷∏◊ë÷¥◊ô◊ê prophet (317)  
◊¢÷∏◊†÷∏◊î Qal-to answer, respond, reply, testify; Ni-be answered, receive answer (316)  
◊®÷∑◊¢ bad, evil, wicked, of little worth (312)  
◊û÷¥◊©◊Å÷∞◊§÷º÷∏◊ó÷∏◊î family, clan (304)  
◊§÷º÷∏◊ß÷∑◊ì Qal-to attend, attend to, pay attention to, take care of, miss someone, muster, number, appoint, visit; Ni-be missed, be visited, be appointed; Hi-appoint, entrust (304)  
◊°◊ï÷º◊® Qal-to turn aside, turn off, leave off, desist; Hi-remove, take away, get rid of (298)  
◊¢÷µ◊™ time, point of time (296)  
◊ó÷∏◊ñ÷∑◊ß Qal-to be strong, grow firm, have courage; Pi-make firm, make strong, strengthen; Hi-strengthen, seize, grasp, take hold of; Hith-strengthen oneself, show oneself as strong or courageous (290)  
◊õ÷º÷∏◊®÷∑◊™ Qal-to cut off, cut down, make a covenant; Hi-cut off, eliminate, destroy, exterminate (289)  
◊¢÷∏◊ë÷∑◊ì Qal-to work, serve, toil, till, cultivate (289)  
◊ë÷º÷∞◊®÷¥◊ô◊™ covenant (287)  
◊¢◊Ç◊ú÷∏◊î whole burnt offering (286)  
◊ê◊Ç◊ô÷µ◊ë enemy (285)  
◊ê÷∑◊™÷º÷∂◊ù you (283)  
◊ó◊Ç◊ì÷∂◊©◊Å month, new moon (283)  
◊ó÷∏◊ô÷∏◊î Qal-to live, be alive, stay alive, revive, restore to life; Pi-preserve alive, let live, give life; Hi-preserve, keep alive, revive, restore to life (283)  
◊ß÷∏◊®÷∑◊ë Qal-to approach, draw near, come near, make a sexual advance; Hi-bring near, present, offer a sacrifice or offering (280)  
◊ê÷∑◊£ nostril, nose (277)  
◊ê÷∂◊ë÷∂◊ü (fs) stone  
◊¶◊Ç◊ê◊ü flock(s), flock of sheep and goats (274)  
◊©◊Å÷µ◊©◊Å six (274)  
◊ú÷∞◊û÷∑◊¢÷∑◊ü on account of, for the sake of (272)  
◊ë÷º÷∏◊©◊Ç÷∏◊® flesh, meat, skin (270)  
◊û÷¥◊ì÷∞◊ë÷º÷∏◊® wilderness, desert, pasture (269)  
◊®÷∏◊©◊Å÷∏◊¢ wicked, guilty (264)  
◊ó÷∑◊ô living, alive (254)  
◊û÷∑◊ò÷º÷∂◊î staff, rod, tribe (252)  
◊û÷∏◊ú÷µ◊ê Qal-to be full, fill up; Ni-be filled; Pi-fill, perform, carry out, consecrate as priset (252)  
◊í÷º÷∞◊ë◊ï÷º◊ú border, boundary, territory (251)  
◊®÷∂◊í÷∂◊ú foot (251)  
◊ê÷∑◊û÷º÷∏◊î cubit (249)  
◊ó÷∂◊°÷∂◊ì loyalty, faithfulness, steadfast love, lovingkindness (249)  
◊ó÷∑◊ô÷¥◊ú strength, wealth, army (246)  
◊ó÷∏◊ò÷∏◊ê Qal-to miss a goal or mark, sin, commit a sin; Pi-make a sin offering; Hi-induce or cause to sin (240)  
◊©◊Å÷∏◊ú◊ï◊Ç◊ù peace, welfare, wholeness, deliverance (237)  
◊ñ÷∏◊õ÷∑◊® Qal-to remember, recall, call to mind, mention; Ni-be remembered, be thought of; Hi-cause to be remembered, remind, mention (235)  
◊û÷∑◊¢÷≤◊©◊Ç÷∂◊î work, deed, act (235)  
◊ú÷∑◊ô÷∞◊ú÷∏◊î night (234)  
◊¢÷∏◊ï◊Ç◊ü transgression, iniquity, guilt, punishment of sin (233)  
◊ô÷∏◊®÷∑◊©◊Å Qal-to inherit, take possession of, dispossess, take away someone's property; Hi-cause to possess or inherit, dispossess, impoverish (232)  
◊ñ÷∂◊®÷∑◊¢ seed, offspring, descendants (229)  
◊®÷∏◊ë÷∏◊î Qal-to be numerous, be great, increase; Hi-make many, make great, multiply, increase (229)  
◊ß÷∂◊®÷∂◊ë inner part(s), organ(s), body; in the middle of, among (227)  
◊ë÷º÷∏◊ß÷∑◊©◊Å Pi-to seek, seek to find, seek to obtain, search for, look for, discover, demand, require; Pu-be sought (225)  
◊õ÷º÷∏◊™÷∑◊ë Qal-to write upon, register, record; Ni-be written (225)  
◊û◊ï◊Ç◊¢÷µ◊ì appointed time of feast, meeting place, assembly (223)  
◊™÷º◊ï◊Ç◊®÷∏◊î law, instruction, teaching, custom (223)  
◊ê÷≤◊ì÷∏◊û÷∏◊î ground, land, earth (222)  
◊†÷∑◊ó÷≤◊ú÷∏◊î inheritance, property, possession (222)  
◊ê÷µ◊ù mother (220)  
◊õ÷º◊ï÷º◊ü Ni-to be established, stand firm, be steadfast, be ready, be arranged; Hi-establish, set up, prepare, make ready, make firm; Polel-set up, establish (219)  
◊ê÷∏◊î÷∑◊ë Qal-to love; Pi Participle-lover (217)  
◊©◊Å÷∏◊™÷∏◊î Qal-to drink (217)  
◊ë÷º÷∂◊í÷∂◊ì clothes, garment, covering (216)  
◊†÷∏◊ò÷∏◊î Qal-to spread out, stretch out, extend, pitch a tent, turn, bend; Hi-turn, incline, stretch out, spread out (216)  
◊û÷∑◊ó÷≤◊†÷∂◊î camp, army (215)  
◊¢÷∏◊ñ÷∑◊ë Qal-to leave, leave behind, forsake, abandon, set free, let go (214)  
◊ë÷º◊Ç◊ß÷∂◊® morning (213)  
◊ô÷∏◊°÷∑◊£ Qal-to add, continue; Hi-add, increase, do again or more (213)  
◊û÷∑◊ú÷∞◊ê÷∏◊ö÷∞ messenger, angel (213)  
◊†÷∏◊¶÷∑◊ú Ni-to be rescued, be delivered, be saved, save oneself; Hi-tear from, snatch away, take away, deliver from (213)  
◊©◊Å÷∏◊õ÷∑◊ë Qal-to lie down, have sexual intercourse with (213)  
◊¶÷∑◊ì÷º÷¥◊ô◊ß righteous, just, innocent (206)  
◊ô÷∏◊©◊Å÷∑◊¢ Ni-to be delivered, be victorious, receive help; Hi-help, save, deliver, rescue, come to the aid of (205)  
◊©◊Å÷∏◊§÷∑◊ò Qal-to judge, make a judgment, decide between, settle a dispute; Ni-go to court, plead, dispute (204)  
◊ê÷≤◊®◊ï◊Ç◊ü ark, chest, coffin (202)  
◊ê÷∏◊°÷∑◊£ Qal-to gather in, take in, take away, destroy; Ni-be gathered, assemble, be taken away (200)  
◊õ÷º÷∏◊ë◊ï◊Ç◊ì glory, splendor, honor, abundance (200)  
◊®◊ï÷º◊ù Qal-to be high, be exalted, rise, arise; Hi-raise, lift up, exalt, take away; Hoph-be exalted; Polel-exalt, bring up, extol, raise children (197)  
◊õ÷º÷∑◊£ (fs)hand, palm sole of the foot (195)  
◊ô÷∏◊õ◊Ç◊ú Qal-to be able, be capable of, endure, prevail, be victorious (193)  
◊©◊Å÷∂◊û÷∂◊ü oil, fat (193)  
◊ó÷∏◊¶÷µ◊® courtyard, village, settlement (192)  
◊°÷µ◊§÷∂◊® book, scroll, document (191)  
◊ë÷º÷∞◊î÷µ◊û÷∏◊î animal(s), beast(s), cattle (190)  
◊©◊Å÷µ◊ë÷∂◊ò rod, staff, scepter, tribe (190)  
◊ê◊Ç◊ñ÷∂◊ü ear (188)  
◊®÷µ◊¢÷∑ friend, companion, neighbor (188)  
◊í÷º÷∏◊ú÷∏◊î Qal-to uncover, reveal, disclose; Ni-uncover oneself, be revealed, be exposed; Pi-uncover, reveal, disclose; Hi-take into exile (187)  
◊©◊Å÷∏◊ë÷∑◊¢ Ni-to swear, swear an oathe, adjure; Hi-cause to take an oath, adjure, plead with someone (186)  
◊ê÷∏◊ë÷∑◊ì Qal-to perish, vanish, become lost, go astray; Pi-cause to perish, destroy; Hi-exterminate (185)  
◊û÷¥◊¶÷∞◊ï÷∏◊î commandment (184)  
◊ë÷º÷∏◊ß÷∏◊® cattle, herd (183)  
◊®÷¥◊ê◊©◊Å◊ï◊Ç◊ü first, former (182)  
◊©◊Ç÷∏◊û÷∑◊ó Qal-to rejoice, be joyful, be glad; Pi-cause to rejoice, gladden, make someone happy (156)  
◊©◊Å÷µ◊†÷¥◊ô second (156)  
◊ó÷∏◊õ÷∞◊û÷∏◊î wisdom, skill (153)  
◊õ÷º÷∏◊°÷∏◊î Qal-to cover, conceal, hide; Pi-cover up, conceal, clothe (153)  
◊û÷∏◊ï÷∂◊™ death, dying (153)  
◊¶÷∏◊§◊ï◊Ç◊ü north, northern (153)  
◊©◊Å÷∏◊ó÷∑◊™ Pi, Hi-to ruin, destroy, spoil, annihilate (152)  
◊†÷∂◊í÷∂◊ì opposite, in front of (151)  
◊†÷∂◊í÷∑◊¢ Qal-to touch, strike, reach; Hi-touch, reach, throw, arrive (150)  
◊®◊Ç◊ë multitude, abundance, greatness (150)  
◊©◊Ç÷∏◊†÷µ◊ê Qal-to hate; Pi ptc.-enemy (the one who hates me) (148)  
◊©◊Å÷∏◊ë÷∑◊® Qal-to break, break in pieces, smash, shatter; Ni-be smashed, broken, shattered or destroyed; Pi-shatter, smash, break (149)  
◊©◊Å÷∞◊û◊Ç◊†÷∂◊î eight (147)  
◊î÷∏◊ú÷∑◊ú Pi-to praise, sing halleluja; Pu-be praised be praiseworthy; Hith-boast (146)  
◊†÷∏◊°÷∑◊¢ Qal-to pull out or up, set out, start out, depart, journey, march (146)  
◊¢÷≤◊ë◊Ç◊ì÷∏◊î work, labor, service, worship (145)  
◊®÷∏◊ì÷∑◊£ Qal-to pursue, follow after, chase, persecute (144)  
◊ó÷∏◊†÷∏◊î Qal-to decline, campe, encamp, pitch camp, lay seige to (143)  
◊©◊Å÷∂ who, which, that (prefixed relative pronoun) (143)  
◊ê÷∏◊ñ then, since, before (141)  
◊ô÷∑◊ô÷¥◊ü wine (141)  
◊ô÷∏◊û÷¥◊ô◊ü (fs) right hand, south (141)  
◊ó÷∑◊ô÷º÷¥◊ô◊ù life, lifetime (140)  
◊û÷∑◊¢÷∑◊ú above, upward, on top of (140)  
◊©◊Ç÷∏◊û÷∑◊ó Qal-to rejoice, be joyful, be glad; Pi-cause to rejoice, gladden, make someone happy (156)  
◊©◊Å÷µ◊†÷¥◊ô second (156)  
◊ó÷∏◊õ÷∞◊û÷∏◊î wisdom, skill (153)  
◊õ÷º÷∏◊°÷∏◊î Qal-to cover, conceal, hide; Pi-cover up, conceal, clothe (153)  
◊û÷∏◊ï÷∂◊™ death, dying (153)  
◊¶÷∏◊§◊ï◊Ç◊ü north, northern (153)  
◊©◊Å÷∏◊ó÷∑◊™ Pi, Hi-to ruin, destroy, spoil, annihilate (152)  
◊†÷∂◊í÷∂◊ì opposite, in front of (151)  
◊†÷∏◊í÷∑◊¢ Qal-to touch, strike, reach; Hi-touch, reach, throw, arrive (150)  
◊®◊Ç◊ë multitude, abundance, greatness (150)  
◊©◊Ç÷∏◊†÷µ◊ê Qal-to hate; Pi ptc.-enemy (the one who hates me) (148)  
◊©◊Å÷∏◊ë÷∑◊® Qal-to break, break in pieces, smash, shatter; Ni-be smashed, broken, shattered or destroyed; Pi-shatter, smash, break (149)  
◊©◊Å÷∞◊û◊Ç◊†÷∂◊î eight (147)  
◊î÷∏◊ú÷∑◊ú Pi-to praise, sing halleluja; Pu-be praised be praiseworthy; Hith-boast (146)  
◊†÷∏◊°÷∑◊¢ Qal-to pull out or up, set out, start out, depart, journey, march (146)  
◊¢÷≤◊ë◊Ç◊ì÷∏◊î work, labor, service, worship (145)  
◊®÷∏◊ì÷∑◊£ Qal-to pursue, follow after, chase, persecute (144)  
◊ó÷∏◊†÷∏◊î Qal-to decline, camp, encamp, pitch camp, lay seige to (143)  
◊©◊Å÷∂ who, which, that (prefixed relative pronoun) (143)  
◊ê÷∏◊ñ then, since, before (141)  
◊ô÷∑◊ô÷¥◊ü wine (141)  
◊ô÷∏◊û÷¥◊ô◊ü (fs) right hand, south (141)  
◊ó÷∑◊ô÷º÷¥◊ô◊ù life, lifetime (140)  
◊û÷∑◊¢÷∑◊ú above, upward, on top of (140)  
◊†÷∞◊ó◊Ç◊©◊Å÷∂◊™ copper, bronze (139)  
◊ó÷∏◊õ÷∏◊ù wise, skillful, experienced (138)  
◊ô÷µ◊©◊Å there is, there are (particle of existence) (138)  
◊°◊ï÷º◊° horse (138)  
◊†÷∑◊ó÷∑◊ú stream, brook, wadi (138)  
◊§÷º÷∏◊™÷∑◊ó Qal-to open; Ni-be opened, be loosened, be set free; Pi-let loose, loosen, free, unsaddle (136)  
◊ß÷∏◊®÷∏◊ê Qal-to meet, encounter, befall, happen; with Inf. Cstr. and prep ◊ú÷∞-toward, against, opposite (136)  
◊ó÷∏◊ú÷∑◊ú Ni-to be defiled, be profaned, defile oneself; Pi-profane, pollute, defile, dishonor, violate; Hi-let something be profaned, begin (135)  
◊õ÷º÷¥◊°÷º÷µ◊ê seat, chair, throne (135)  
◊ñ÷∏◊ë÷∑◊ó Qal-to slaughter, sacrifice; Pi-offer sacrifice, sacrifice (134)  
◊û÷¥◊°÷∞◊§÷º÷∏◊® number (134)  
◊¢÷∂◊®÷∂◊ë evening, sunset (134)  
◊§÷º÷∏◊†÷∏◊î Qal-to turn toward/from/to the side/away (134)  
◊©◊Å÷∂◊û÷∂◊©◊Å sun (134)  
◊ê÷∑◊£ also, indeed, even (133)  
◊ó◊ï◊Ç◊û÷∏◊î wall (133)  
◊§÷º÷∂◊ü÷æ lest, otherwise (133)  
◊§÷º÷∑◊® bull, ox, steer (133)  
◊ß÷∏◊ë÷∑◊® Qal-to bury; Ni-be buried (133)  
◊©◊Å÷∏◊ê÷∑◊® Ni-to remain, be left over, survive; Hi-leave remaining, spare (133)  
◊ó◊Ç◊ß statue, appointed time, portion (131)  
◊†÷∏◊©◊Ç÷¥◊ô◊ê chief, leader, prince (130)  
◊ß÷∏◊ë÷∑◊• Qal-to collect, gather, assemble; Ni-be gathered, be assembled; Pi-gather together, assemble (127)  
◊õ◊Ç◊ó÷∑ strength, power (126)  
◊¢÷∂◊¶÷∂◊ù (fs) bone, skeleton (126)  
◊ë÷º◊ï◊Ç◊©◊Å Qal-to be ashamed; Hi-put to shame, be ashamed (125)  
◊ó÷µ◊û÷∏◊î wrath, heat, poison (125)  
◊ó÷≤◊¶÷¥◊ô half, middle (125)  
◊†÷∏◊í÷∑◊©◊Å Qal-to draw near, come near approach; Ni-draw near; Hi-bring near, offer sacrifice (125)  
◊©◊Å÷∏◊ú÷∑◊ö÷∞ Hi-to send, throw, cast; Hoph-be thrown, be cast (125)  
◊ó÷∏◊©◊Å÷∑◊ë Qal-to think, consider, devise, plan, value, esteem, reckon; Ni-be reckoned, be accounted, be esteemed, be considered; Pi-think, consider, devise, plan (124)  
◊¶÷∂◊ì÷∂◊ß righteousness, equity (123)  
◊ß÷∏◊î÷∏◊ú assembly, community, crowd (123)  
◊ê÷≤◊†÷∑◊ó÷∞◊†◊ï÷º we (1cp personal pronoun) (121)  
◊ú÷∏◊õ÷∑◊ì Qal-to take, capture, catch, seize; Ni-be caught, be captured (121)  
◊ê◊ï◊Ç◊® light, daylight, sunshine (120)  
◊ë÷º÷∞◊õ◊ï◊Ç◊® firstborn, oldest offspring (120)  
◊ô÷∏◊©÷∏◊Å◊® upright, just, level, straight (119)  
◊†÷∏◊î÷∏◊® river, stream (119)  
◊§÷º÷∞◊®÷¥◊ô fruit, offspring (119)  
◊ë÷∏÷º◊ò÷∑◊ó Qal-to trust, be confident, rely upon (118)  
◊§÷º÷∑◊¢÷∑◊ù foot, pace, time (118)  
◊™÷º◊ï◊Ç◊¢÷µ◊ë÷∏◊î abomination, abhorrence, offensive thing (118)  
◊í÷º÷∏◊ì÷∑◊ú Qal-to grow up, become great, become strong, wealthy or important; Pi-bring up children, make great, extol; Hi-make great, magnify, do great things (117)  
◊ô÷∏◊ò÷∑◊ë Qal-to be well with, go well with, be pleasing; Hi-make things go well for, do good to, deal well with, treat kindly (117)  
◊ú÷∏◊©◊Å◊ï◊Ç◊ü tongue, language (117)  
◊û÷∑◊û÷∞◊ú÷∏◊õ÷∏◊î kingdom, dominion, reign (117)  
◊ß÷∏◊ì◊ï◊Ç◊©◊Å holy, set apart (117)  
◊©◊Ç÷∏◊®÷∑◊£ Qal-to burn completely, destroy; Ni-be burned (117)  
◊©◊Å÷∏◊§÷∑◊ö÷∞ Qal-to pour out, spill, shed blood (117)  
◊©◊Å÷∏◊ú÷µ◊ù Qal-to be complete, be finished; Pi-complete, finish, make whole, restore, repay, requite, recompense, reward, perform a vow; Hi-bring to completion, consummate, make peace (116)  
◊†÷∏◊ë÷∏◊ê Ni-to prophesy, be in a state of prophetic ecstasy; Hith-speak or behave as a prophet, be in a state of prophetic ecstasy (115)  
◊ß÷∏◊ò÷∑◊® Pi-to make a sacrifice go up in smoke, offer a sacrifice by burning; Hi-cause a sacrifice to go up in smoke (115)  
◊ë÷º÷∏◊õ÷∏◊î Qal-to weep, weep for (114)  
◊õ÷º÷∏◊ë÷µ◊ì Qal-to be heavy, be weighty, be honored; Ni-be honored; Pi-make insensitive, honor; Hi-make heavy, dull or insensitive, harden heart, cause to be honored (114)  
◊û÷¥◊í÷∞◊®÷∏◊©◊Å open land, pasture (114)  
◊©◊Å÷∂◊ß÷∂◊® lie, deception, falsehood (113)  
◊ë÷¥÷º◊ú÷∞◊™÷º÷¥◊ô not, except (negates Inf Cstr) (112)  
◊ú÷∏◊ë÷∑◊©◊Å Qal-to put on a garment, clothe, be clothed; Hi-clothe (112)  
◊¢÷∑◊û÷º◊ï÷º◊ì pillar, column, tent pole (112)  
◊ô÷∏◊ì÷∏◊î Hi-to thank, praise, confess; Hith-confess (112)  
◊õ÷º÷∏◊†÷∏◊£ wing, edge, extremity (111)  
◊©◊Å÷∑◊ë÷º÷∏◊™ Sabbath, period of rest (111)  
◊†÷∏◊ó÷∑◊ù Ni-to be sorry, regret, console oneself, comfort oneself, have compassion; Pi-comfort, console (108)  
◊©◊Å◊ú÷¥◊ô◊©◊Å÷¥◊ô third (108)  
◊î÷µ◊ü behold, if (107)  
◊õ÷∂÷º◊ë÷∂◊©◊Ç lamb, sheep (107)  
◊°÷∏◊§÷∑◊® Qal-to count; Pi-count, recount, relate, make known, proclaim, report, tell (107)  
◊ë÷º÷∏◊û÷∏◊î cultic high place, hill (106)  
◊ô÷∏◊™÷∑◊® Ni-to be left over, remain; Hi-leave over, have something left over or remaining (106)  
◊ë÷º÷∑◊¢÷∑◊ì behind, through (104)  
◊í÷º÷∏◊ê÷∑◊ú Qal-to redeem, deliver, act as kinsman, avenge (104)  
◊ó÷ª◊ß÷º÷∏◊î statue, ordinance (104)  
◊®◊ï÷º◊• Qal-to run (104)  
◊™÷º÷∏◊û÷¥◊ô◊ì continually (104)  
◊û÷∑◊®÷∞◊ê÷∂◊î vision, sight, appearance (103)  
◊õ÷º÷∏◊§÷∑◊® Pi-to cover, atone, make atonement (102)  
◊©◊Å÷∏◊õ÷∑◊ó Qal-to forget; Ni-be forgotten (102)  
◊û÷∞◊¢÷∑◊ò little, few (101)  
◊®◊Ç◊ó÷∑◊ë width, breadth, expanse (101)  
◊®÷∏◊¢÷∏◊ë famine, hunger (101)  
◊®÷∏◊¢÷∑◊¢ Qal-to be bad, evil or displeasing; Hi-do evil, do wickedly, do injury, harm, treat badly (98)  
◊©◊Å÷∞◊ë÷¥◊ô◊¢÷¥◊ô seventh (98)  
◊©◊Å÷∏◊®÷∑◊™ Pi-to minister, serve, attend to the service of God (98)  
◊ê÷∏◊û÷∑◊ü Ni-to prove to be reliable, faithful or trustworthy; Hi-believe in, trust, have trust in, put trust in (97)  
◊ô÷∂◊™÷∂◊® rest, remainder, excess (97)  
◊©◊Ç÷∏◊ë÷∑◊¢ Qal-to be satisfied or satiated, have one's fill, eat or drink one's fill; Hi-satisfy (97)  
◊ó÷∑◊ô÷º÷∏◊î animal, beast (96)  
◊ó÷≤◊û◊ï◊Ç◊® donkey (96)  
◊ò÷∏◊î◊ï◊Ç◊® clean, pure, (96)  
◊ô÷∑◊ó÷∞◊ì÷∏÷º◊ï together, at the same time (96)  
◊ê◊Ç◊®÷∂◊ö÷∞ length (95)  
◊î÷∏◊§÷∑◊ö÷∞ Qal-to turn, overturn, overthrow, destroy; Hi-be destroyed, be turned into, be changed (95)  
◊ó÷∏◊ú÷∏◊ú pierced, slain, defiled (94)  
◊ò÷∏◊î÷µ◊® Qal-to be clean, be pure; Pi-cleanse, purify; Hith-purify or cleanse oneself (94)  
◊õ÷∂÷º◊®÷∂◊ù vineyard (94)  
◊û÷∏◊ú÷∑◊ò Ni-to escape, flee to safety, slip away; Pi-let someone escape, save someone, leave undisturbed (94)  
◊©◊Ç÷¥◊û÷∞◊ó÷∏◊î joy, gladness (94)  
◊ó÷∏◊®÷∏◊î Qal-to be hot, burn with anger, become angry (93)  
◊§÷º÷∂◊©◊Å÷∑◊¢ transgression, rebellion, crime (93)  
◊í÷º÷µ◊® stranger, sojourner, alien (92)  
◊ó÷µ◊ú÷∂◊ë fat, best, choice part (92)  
◊¢÷µ◊ë÷∂◊® beyond, other side, edge, bank (92)  
◊ß÷∏◊¶÷∂◊î end, border, outskirts (92)  
◊©◊Å÷∏◊û÷µ◊ù Qal-to be deserted, be uninhabited, be desolated, be appalled; Ni-be made uninhabited, desolate or deserted; Hi-cause to be deserted or desolated (92)  
◊ñ÷∞◊®◊ï◊Ç◊¢÷∑ arm, forearm, strength or power (91)  
◊õ÷º÷∞◊®◊ï÷º◊ë cherub (91)  
◊û÷∑◊ú÷∞◊õ◊ï÷º◊™ kingdom, dominion, royal power (91)  
◊°÷∏◊í÷∑◊® Qal-to shut in, close; Hi-deliver up, hand over, surrender, give up (91)  
◊™÷º÷∏◊û÷¥◊ô◊ù blameless, perfect, honest, devout (91)  
◊ì÷º÷∂◊ú÷∂◊™ door (88)  
◊ì÷º÷∑◊¢÷∑◊™ knowledge, understanding, ability (88)  
◊ò÷∏◊û÷µ◊ê unclean (88)  
◊©◊Å÷¥◊ô◊® Qal-to sing; singer(ptcp) (88)  
◊©◊Å÷∂◊ß÷∂◊ú shekel, measurement of weight (88)  
◊ú÷∏◊û÷∑◊ì Qal-to learn; Piel-to teach (87)  
◊¢÷∏◊†÷∏◊ü clouds (collective), cloud mass (87)  
◊¢÷µ◊¶÷∏◊î counsel, plan, advice (87)  
◊©◊Å÷∂◊ú÷∂◊ù peace offering (87)  
◊§÷º÷µ◊ê÷∏◊î corner, side, edge (86)  
◊©◊Å÷¥◊ô◊™ Qal-to set, put, place, lay hand upon, set one's mind to (86)  
◊î÷∏◊û◊ï◊Ç◊ü multitude, crowd, sound, roar (85)  
◊ß÷∏◊†÷∏◊î Qal-to get, acquire, buy (85)  
◊§÷º÷∏◊ú÷∑◊ú Hith-to pray, make intercession (84)  
◊®÷∏◊ó◊ï◊Ç◊ß distant, remote, far away (84)  
◊í÷º◊ï÷º◊® Qal-to sojourn, dwell as a foreigner or alien (82)  
◊ñ÷∏◊õ÷∏◊® male, man (82)  
◊°÷∏◊™÷∑◊® Ni-to be hidden, hide oneself; Hi-hide (82)  
◊¢÷∏◊ñ÷∑◊® Qal-to help, assist, come to the aid of (82)  
◊§÷º÷π◊î here, at this place (82)  
◊ß÷∏◊ú÷∑◊ú Qal-to be small, be insignificant, be of little account, be swift; Ni/Pi-declare cursed; Hi-lighten, make lighter, treat with contempt (82)  
◊ê÷∏◊ï÷∂◊ü iniquity, wickedness, evildoer (81)  
◊û÷∏◊î÷∑◊® Pi-to hasten, hurry, go or come quickly (81)  
◊û÷∏◊©◊Å÷∑◊ú Qal-to rule, reign, govern, have dominion (81)  
◊©◊Å÷∏◊ó÷∑◊ò Qal-to slaughter (81)  
◊î÷µ◊ô◊õ÷∏◊ú temple, palace (80)  
◊ó◊Ç◊©◊Å÷∂◊ö÷∞ darkness (80)  
◊ô÷∏◊¢÷∑◊• Qal-to advise, counsel, plan, decide; Ni-consult together (80)  
◊û÷∏◊õ÷∑◊® Qal-to sell to hand over; Ni-be sold, sell oneself (80)  
◊¢◊ï÷º◊® Qal-to be awake, stir up; Hi-arouse, rouse, wake up, stir up; Polel-arouse, disturb, awaken  
◊¢÷∏◊†÷¥◊ô poor, humble, afflicted (80)  
◊ê◊ï◊Ç◊™ sign, mark, pledge (79)  
◊¢÷∏◊†÷∏◊î Qal-to be afflicted, be humbled, become low; Pi-afflict, oppress, humiliate, violate (79)  
◊©◊Å◊ï◊Ç◊® ox, bull, cow (79)  
◊ô÷∞◊©◊Å◊ï÷º◊¢÷∏◊î salvation, help, deliverance (78)  
◊û÷¥◊©◊Å÷∞◊û÷∂◊®÷∂◊™ watch, guard, responsibility (78)  
◊†÷∂◊í÷∑◊¢ mark, plague, affliction (78)  
◊®÷∏◊õ÷∑◊ë Qal-to mount and ride, ride; Hi-cause or make to ride (78)  
◊©◊Å÷¥◊ô◊® song (78)  
◊™÷º÷µ◊©◊Å÷∑◊¢ nine (78)  
◊í÷º◊ï◊Ç◊®÷∏◊ú lot, portion, allotment (77)  
◊ó÷∏◊†÷∑◊ü Qal-to be gracious to, show favor to, favor; Hith-plead for grace, implore favor or compassion (77)  
◊™÷º÷∞◊§÷¥◊ú÷º÷∏◊î prayer (77)  
◊ë÷º÷∑◊®÷∞◊ñ÷∂◊ú iron (76)  
◊û÷¥◊ß÷∞◊†÷∂◊î cattle, livestock, property (76)  
◊†÷∑◊¢÷≤◊®÷∏◊î young girl, newly married woman, maidservant (76)  
◊¢◊Ç◊ñ strength, power, might (76)  
◊ß÷∂◊®÷∂◊ü horn (76)  
◊ß÷∂◊©◊Å÷∂◊™ bow, weapon (76)  
◊™÷º÷∞◊®◊ï÷º◊û÷∏◊î offering, contribution, tribute (76)  
◊ó÷∏◊ú÷∏◊î Qal-to become weak or tired, become sick; Ni-be exhausted, be made sick; Pi-appease, flatter (75)  
◊û÷¥◊ß÷∞◊ì÷º÷∏◊©◊Å sanctuary (75)  
◊¢÷∏◊®÷∑◊ö÷∞ Qal-to lay out, set in rows, arrange, set in order, stack wood, draw up a battle formation (75)  
◊û÷∏◊ê÷∑◊° Qal-to refuse, reject, despise (74)  
◊û÷¥◊ñ÷∞◊®÷∏◊ó east, sunrise (74)  
◊†÷∏◊¶÷∑◊ë Ni-to stand firm, take one's stand, station oneself, be positioned; Hi-station, set up, place, establish (74)  
◊°÷∂◊ú÷∏◊î technical poetic notation of uncertain meaning; Ps and Hab (74)  
◊¢÷µ◊ñ (fs)goat, goat's hair (74)  
◊ß÷∏◊ò◊Ç◊ü small, young, insignificant (74)  
◊©◊Å÷∏◊ú÷∏◊ú plunder, spoil, loot (74)  
◊ê÷∏◊°÷∑◊® Qal-to tie, bind, fetter, imprison (73)  
◊ê÷∂◊®÷∂◊ñ cedar (73)  
◊ë÷º÷∑◊ú no, never (73)  
◊î÷∂◊ë÷∂◊ú vanity, futility, breath (73)  
◊ñ÷∏◊¢÷∑◊ß Qal-to cry out, call for help, summon (73)  
◊ó÷∂◊®÷∞◊§÷º÷∏◊î reproach, disgrace, shame (73)  
◊¶◊ï÷º◊® rock, boulder (73)  
◊ß÷¥◊ô◊® wall (73)  
◊ë÷º÷∂◊ò÷∂◊ü (fs)belly, stomach, womb (72)  
◊í÷º÷¥◊ë÷∞◊¢÷∏◊î hill (72)  
◊û÷∑◊ì÷º◊ï÷º◊¢÷∑ why? (72)  
◊¶÷∑◊® adversary, enemy (72)  
◊®÷∏◊ó÷∑◊• Qal-to wash (with water), wash off or away, bathe, bathe oneself (72)  
◊®÷¥◊ô◊ë Qal-to strive, contend, quarrel, dispute, conduct a legal case (72)  
◊©◊Å◊ï◊Ç◊§÷∏◊® trumpet, ram's horn (72)  
◊ë÷∞÷º◊®÷∏◊õ÷∏◊î blessing, gift (71)  
◊ú÷¥◊ô◊ü Qal-to remain overnight, spend the night, stay, dwell (71)  
◊¢◊ï◊Ç◊£ flying creatures (collective), birds, insects (71)  
◊§÷º÷∏◊ú÷∏◊ê Ni-to be extraordinary, be wonderful, be too difficult; Hi-do something wonderful (71)  
◊©◊Å÷∏◊ë÷∑◊™ Qal-To stop, cease, rest; Hi-put an end to, bring to a stop, remove, put away (71)  
◊©◊Å÷ª◊ú÷∞◊ó÷∏◊ü table (71)  
◊ñ÷∏◊® foreign, strange (70)  
◊õ÷∞÷º◊°÷¥◊ô◊ú fool, shameless person (70)  
◊û÷∏◊©◊Å÷∑◊ó Qal-to smear, anoint (70)  
◊†÷∏◊ë÷∑◊ò Hi-to look at or out, gaze, behold (70)  
◊¢÷µ◊û÷∂◊ß valley, plain (70)  
◊¶÷∏◊®÷∏◊î distress, anxiety, trouble (70)  
◊¢÷µ◊ì witness (69)  
◊ß÷∏◊ì÷¥◊ô◊ù east, eastern, east wind (69)  
◊®÷∏◊§÷∏◊ê Qal-to heal; Ni-be healed, become whole; Pi-heal, make healthy (69)  
◊õ÷º÷¥◊õ÷º÷∏◊® (fs) something round, talent (weight), valley (68)  
◊ê÷∑◊™÷∞÷º you (2fs personal pronoun) (67)  
◊ë÷º◊ï◊Ç◊® pit, cistern, well (67)  
◊õ÷º÷∏◊™÷µ◊£ (fs) side, shoulder (67)  
◊§÷º÷∏◊®÷∑◊©◊Ç Qal-to spread out (as with wings or hands in prayer), stretch out or over (67)  
◊ß÷∂◊ë÷∂◊® grave, burial site (67)  
◊ß÷µ◊• end, border, limit (67)  
◊ê÷≤◊ó÷ª◊ñ÷º÷∏◊î property, possession (66)  
◊í÷º÷∂◊ë÷∂◊® strong man, young man, hero (66)  
◊ó÷µ◊ú÷∂◊ß portion, share (66)  
◊©◊Å÷∞◊ê÷µ◊®÷¥◊ô◊™ remnant, remainder (66)  
◊ê÷¥◊©÷º◊Å÷∂◊î (ms) offering by fire (65)  
◊ó÷≤◊ú◊ï◊Ç◊ù dream (65)  
◊õ÷º÷∏◊©◊Å÷∑◊ú Qal-to stumble, totter, stagger; Ni-be caused to stumble, stumble (65)  
◊†÷∏◊¶÷∑◊ó Pi-to supervise, oversee or inspect works and activites related to the temple (65)  
◊§÷º◊ï÷º◊• Qal-to be spread, be dispersed, be scattered, overflow; Ni-be scattered, be dispersed; Hi-scatter, disperse (65)  
◊¶÷∏◊ú÷∑◊ó Qal-to succeed, prosper, be successful; Hi-be successful, succeed, cause to succeed, or prosper (65)  
◊©◊Å÷∞◊ê◊ï◊Ç◊ú underworld, Sheol (65)  
◊©◊Å÷∏◊õ÷∑◊ù Hi-to get up early, rise early, do something early (65)  
◊ô÷∞◊ê◊Ç◊® stream, river, Nile (64)  
◊™÷º÷∏◊û÷∑◊ù Qal-to be complete or finished, come to an end, cease, be consumed, be spent, be burned out (64)  
◊ê÷∏◊ó÷∑◊ñ Qal-to seize, grasp, take hold of, hold fast (63)  
◊ê÷∏◊®÷∑◊® Qal-to curse (63)  
◊ë÷º÷∏◊®÷∑◊ó Qal-to run away, flee, go through (63)  
◊ì÷º÷∏◊®÷∑◊ö÷∞ Qal-to tread (also in the sense of pressing for wine or oil), march, bend (draw) the box; Hi-cause to tread, march or walk (63)  
◊ô÷∏◊¶÷∑◊® Qal-to form, fashion, shape, create (63)  
◊ô÷∏◊®÷µ◊ê fearful, afraid of (63)  
◊†÷∏◊¶÷∑◊® Qal-to keep watch, watch over, guard, protect, preserve (63)  
◊ß÷∏◊®÷∑◊¢ Qal-to tear, rend, cut up, tear away (63)  
◊©◊Å÷¥◊§÷∞◊ó÷∏◊î female slave, slave girl, maidservant (63)  
◊ê÷µ◊¶÷∂◊ú beside, near (62)  
◊í÷º÷∞◊ë◊ï÷º◊®÷∏◊î power, strength (62)  
◊ó÷∑◊í feast, festival, procession (62)  
◊ß÷∏◊†÷∂◊î reed (62)  
◊®÷¥◊ô◊ë dispute, quarrel, lawsuit (62)  
◊©◊Å÷∏◊ß÷∏◊î Hi-to give drink to, provide drink for, irrigate (62)  
◊ê÷∂◊ë÷∞◊ô◊ï◊Ç◊ü poor, needy (61)  
◊ê÷∑◊ó÷≤◊®÷¥◊ô◊™ end, extremity, last (61)  
◊ê÷µ◊ô◊ö÷∞ how? (61)  
◊ê◊ï÷º◊ú÷∏◊ù porch (61)  
◊ì÷º◊ï◊Ç◊ì beloved, uncle (61)  
◊û÷∏◊ú÷µ◊ê full, filled (61)  
◊¢÷µ◊ì◊ï÷º◊™ witness, testimony (61)  
◊ß÷∂◊ì÷∂◊ù east, ancient times (61)  
◊ê÷∑◊ú÷º◊ï÷º◊£ tribal chief, leader (60)  
◊ë÷º÷∏◊¢÷∑◊® Qal-to burn up, consume; Pi-kindle, burn (60)  
◊ñ÷∏◊†÷∏◊î Qal-to commit fornication, be a harlot (prostitue), be unfaithful (60)  
◊ó÷∏◊û÷∏◊° violence, wrong (60)  
◊û÷∏◊í÷µ◊ü shield (60)  
◊†÷∂◊ì÷∂◊® vow (60)  
◊†÷∂◊°÷∂◊ö÷∞ drink offering (60)  
◊¢÷≤◊®÷∏◊ë÷∏◊î desert plain, Arabah (60)  
◊§÷º÷∏◊ì÷∏◊î Qal-to ransom, redeem, buy out (60)  
◊ß÷∞◊ò◊Ç◊®÷∂◊™ incense, smoke (60)  
◊ë÷º÷∞◊ú÷¥◊ô without, nothing (59)  
◊î÷µ◊†÷º÷∏◊î here (59)  
◊ô÷∏◊ë÷µ◊©◊Å Qal-to dry up, be dry, wither; Hi-make dry, make wither (59)  
◊ô÷∏◊õ÷∑◊ó Hi-to reprove, rebuke, reproach, chasten, punish, decide, mediate, arbitrate (59)  
◊†÷∏◊ó÷∑◊ú Qal-to take as a possession, obtain property, give as an inheritance; Hi-give as an inheritance (59)  
◊†÷∏◊ò÷∑◊¢ Qal-to plant (59)  
◊°÷∂◊ú÷∑◊¢ rock, stone, cliff (59)  
◊®÷∏◊ó÷∑◊ß Qal-to be far or distant, keep far from; Hi-remove, put far away, keep at a distance (59)  
◊©◊Å÷∏◊ì÷∑◊ì Qal-to devastate, ruin, deal violently with, violently destroy; Pu-be devastated (59)  
◊ê÷±◊ú◊ï◊Ç◊î÷º÷∑ God, god (59)  
◊§÷º÷∏◊¢÷∑◊ú Qal-to do, make perform, practice (58)  
◊®÷µ◊ô◊ó÷∑ smell, odor, scent (58)  
◊™÷º÷∞◊î÷¥◊ú÷º÷∏◊î praise, song of praise (58)  
◊ê÷∂◊ì÷∂◊ü base, pedestal (58)  
◊ó÷∏◊ñ÷∏◊ß strong, mighty, hard (57)  
◊ô÷∑◊¢÷∑◊® forest, woods, thicket (57)  
◊û÷¥◊ñ÷∞◊û◊ï◊Ç◊® psalm, song (57)  
◊§÷º÷∏◊®÷∏◊©◊Å horseman, horse (57)  
◊ê÷∏◊û÷∏◊î female servant, handmaid, maidservant (56)  
◊ñ÷∏◊®÷∑◊¢ Qal-to sow, scatter seed (56)  
◊ò÷∂◊®÷∂◊ù before, not yet (56)  
◊û÷∑◊ó÷≤◊©◊Å÷∏◊ë÷∏◊î thought, plan, scheme (56)  
◊®÷∏◊¶◊ï◊Ç◊ü pleasure, acceptance, favor (56)  
◊©◊Å÷∞◊û÷∏◊û÷∏◊î desolation, waste, ruin (56)  
◊ê÷∑◊ú÷∞◊û÷∏◊†÷∏◊î widow (55)  
◊í÷º÷∂◊§÷∂◊ü vine, grapevine (55)  
◊ì÷º÷∏◊ë÷∑◊ß Qal-to cling, cleave to, stick to; Hi-cause to cling, cleave or stick to, pursue closely (55)  
◊ó÷∏◊ì÷∑◊ú Qal-to cease, end, stop, refrain, desist, discontinue (55)  
◊ó÷∏◊ñ÷∏◊î Qal-to see, behold, perceive (55)  
◊ó÷∏◊ú÷∑◊ß Qal-to divide, share (with/in), apportion, distribute; Pi-divide, apportion, scatter (55)  
◊ó÷µ◊• arrow (55)  
◊ó÷∏◊™÷∑◊™ Qal-to be shattered, be dismayed, be filled with terror (55)  
◊õ÷º÷∏◊¢÷∑◊° Qal-to be angry, be vexed; Hi-vex, provoke, provoke to anger (55)  
◊û÷¥◊ì÷º÷∏◊î measure, measurement (55)  
◊¶÷∏◊¢÷∑◊ß Qal-to shout, cry out, call for help; Ni-be called together, be summoned (55)  
◊®÷∞◊ë÷¥◊ô◊¢÷¥◊ô fourth (55)  
◊í÷º÷∏◊û÷∏◊ú camel (54)  
◊ì÷º÷∞◊ë÷∑◊©◊Å honey (54)  
◊ô÷∞◊®÷¥◊ô◊¢÷∏◊î tent curtain (54)  
◊û÷∏◊®◊ï◊Ç◊ù height, elevation, pride (54)  
◊°◊Ç◊§÷µ◊® scribe, secretary (54)  
◊¢÷∏◊û÷∏◊ú trouble, labor, toil (54)  
◊¢÷∂◊®÷∞◊ï÷∏◊î nakedness (54)  
◊©◊Ç÷∞◊û◊Ç◊ê◊ú left, left side, north (54)  
◊©◊Å÷∏◊ï÷∞◊ê worthlessness, vanity, emptiness (54)  
◊ó÷∏◊ì÷∏◊©◊Å new, fresh (53)  
◊ô◊ï◊Ç◊û÷∏◊ù by day, daily, in the daytime (53)  
◊ô÷∏◊¶÷∑◊ß Qal-to pour, pour out liquid, cast metal, flow into; Hoph-be cast, be poured out, be emptied out (53)  
◊û÷∞◊ì÷¥◊ô◊†÷∏◊î province, district (53)  
◊û÷∑◊¶÷º÷∏◊î unleavened bread (53)  
◊°◊Ç◊ú÷∂◊™ flour (53)  
◊¢÷∂◊ú÷∞◊ô◊ï◊Ç◊ü upper, Most High (53)  
◊¶÷µ◊ú shadow, shade, protection (53)  
◊®÷∏◊†÷∑◊ü Qal-to call or cry aloud, shout with joy; Pi-cry out with joy, exult (53)  
◊ê÷∑◊ô÷º÷µ◊î where? (53)  
◊û÷∏◊ì÷∑◊ì Qal-to measure, measure off distance or expanse, measure out grain (52)  
◊û÷∏◊ó÷∏◊® tomorrow (52)  
◊©◊Ç÷∏◊¢÷¥◊ô◊® male goat (52)  
◊ê÷∑◊ó÷≤◊®◊ï◊Ç◊ü last, behind, west (51)  
◊ë÷º÷∏◊ß÷∑◊¢ Qal-to cleave, split, breach, break open; Ni-be cleft, be split open; Pi-split, rip open (51)  
◊î◊ï◊Ç◊ô woe! oh! ha! (51)  
◊õ÷º÷∏◊ë÷∑◊° Pi-to clean, cleanse, wash away guilt (51)  
◊†÷∏◊ì÷∑◊ó Ni-to be scattered, be banished, be driven away, be thrust out; Hi-scatter, drive away, disperse, thrust out, tempt, seduce (51)  
◊ß÷∂◊®÷∂◊©◊Å board, plank (51)  
◊®÷µ◊ê◊©◊Å÷¥◊ô◊™ beginning, first (51)  
◊™÷º÷∏◊¢÷∏◊î Qal-to err, wander about, stagger, go astray; Hi-lead astray, cause to err (51)  
◊ë÷º÷∞◊™◊ï÷º◊ú÷∏◊î virgin (50)  
◊ó÷∏◊®÷∑◊ù Hi-to devote to the ban, dedicate for destruction, exterminate (50)  
◊ò÷∑◊ë÷º÷∑◊¢÷∑◊™ ring, signet ring (50)  
◊û◊ï÷º◊°÷∏◊® discipline, correction, instruction (50)  
◊†÷∏◊õ÷∑◊® Hi-to recognize, know, investigate, be acquainted with, acknowledge (50)  
◊ê÷µ◊§◊Ç◊ì ephod, priestly garment (49)  
◊ë÷º÷∏◊í÷∑◊ì Qal-to act or deal treacherously, faithlessly or deceitfully with (49)  
◊ë÷º÷∑◊¢÷≤◊ë◊ï÷º◊® on account of, in order that (49)  
◊í÷º÷∏◊ê◊ï◊Ç◊ü majesty, exaltation, pride (49)  
◊û÷∑◊¢÷≤◊ú÷∏◊î ascent, step, stairs (49)  
◊û÷¥◊©◊Å÷∞◊ß÷∏◊ú weight (49)  
◊†÷∏◊í÷∑◊£ Qal-to smite, strike, injure; Ni-be smitten, be struck (49)  
◊§÷º÷∑◊ó÷∑◊ì trembling, terror, dread (49)  
◊§÷º÷∂◊°÷∑◊ó Passover (49)  
◊ß÷∏◊¶÷¥◊ô◊® harvest (49)  
◊™÷º÷∞◊õ÷µ◊ú÷∂◊™ blue or purple material (49)  
◊™÷º÷¥◊§÷∞◊ê÷∂◊®÷∂◊™ beauty, glory, splendor (49)  
◊ê÷µ◊û÷∂◊® word, saying, speech (48)  
◊ë÷º÷∏◊®÷∏◊ê Qal-to create (only with God as subject); Ni-be created (48)  
◊í÷º÷¥◊ú÷º◊ï÷º◊ú÷¥◊ô◊ù (mp) idols (48)  
◊ì÷º÷∑◊ú poor, weak, needy (48)  
◊ó÷∂◊ë÷∂◊ú rope, cord, field, region (48)  
◊ó÷¥◊ô◊ú Qal-to writhe, travail, be in labor, tremble (48)  
◊ó÷≤◊†÷¥◊ô◊™ spear (48)  
◊ô÷∏◊¶÷∑◊ë Hith-to take one's stand, stand firm, station oneself, present oneself before, resist (48)  
◊ú÷¥◊©◊Å÷∞◊õ÷º÷∏◊î room, chamber, hall (48)  
◊û÷∑◊õ÷º÷∏◊î wound, injury, defeat (48)  
◊†÷∞◊ë÷µ◊ú÷∑◊î carcass, corpse (48)  
◊°÷∏◊û÷∑◊ö÷∞ Qal-to support, uphold, sustain, help, lean or lay hand upon; Ni-lean on or against, support oneself (48)  
◊®÷∏◊¶÷∏◊î Qal-to be pleased with, be favorable to, be well disposed toward, accept with pleasure, become friends with (48)  
◊©◊Ç÷∑◊ß sack, sackcloth (48)  
◊©◊Å÷∞◊ë÷¥◊ô captivity, captives (48)  
◊í÷º÷¥◊ô◊ú Qal-to shout with joy, rejoice (47)  
◊ó÷∏◊®÷∑◊©◊Å Qal-to be silent, be deaf; Hi-become silent, be deaf, keep still (47)  
◊ô÷∏◊®÷∏◊î Hi-to instruct, teach (47)  
◊û÷∏◊™÷∞◊†÷∑◊ô÷¥◊ù (md) hips, waist, loins (47)  
◊°÷∏◊ú÷∑◊ó Qal-to pardon, forgive; Ni-be forgiven (47)  
◊¢÷∑◊ì forever, eternal (47)  
◊§÷º÷∏◊®÷∑◊® Hi-to break out, destroy, put an end to, frustrate, make ineffectual (47)  
◊¶÷∏◊§÷∏◊î Pi-overlay, plate with gold (47)  
◊¶÷∏◊®÷∑◊® Qal-to wrap up, tie up, bind, shut away; be cramped, be restricted, be hampered, be depressed; Hi-oppress, harass, afflict (47)  
◊ß÷∏◊ï÷∏◊î Pi-to wait for, wait with eagerness, hope (47)  
◊®÷∏◊ó÷∑◊ù Pi-to show love for, have compassion, take pity on someone, greet or meet someone with love (47)  
◊®÷∏◊¶÷∑◊ó Qal-to kill, murder, slay (47)  
◊©◊Ç÷∂◊î (ms) sheep, lamb (47)  
◊©◊Å÷∏◊ë÷∏◊î Qal-to take captive, deport (47)  
◊ê÷∏◊©◊Å÷∏◊ù guilt, guilt offering (46)  
◊ì÷º÷∂◊ë÷∂◊® plague, pestilence (46)  
◊ô÷∑◊ó÷∑◊ì together, along with (46)  
◊û÷¥◊©◊Å÷∞◊õ÷º÷∏◊ë bed, couch (46)  
◊û÷¥◊©◊Å◊™÷º÷∂◊î (ms) feast, banquet (46)  
◊†÷∏◊õ÷∞◊®÷¥◊ô foreign, strange (46)  
◊†÷∞◊¢◊ï÷º◊®÷¥◊ô◊ù youth (46)  
◊¢÷∏◊¶÷∑◊® Qal-to hold back, restrain, hinder, imprison; Ni-be restrained, be shut up, be brought to a halt, be detained (46)  
◊§÷º÷∏◊í÷∑◊¢ Qal-to meet, encounter, fall upon, attack, assail, reach (46)  
◊§÷º÷∏◊®÷∑◊• Qal-to break through, break out or into, make a breach, burst open, spread out (46)  
◊ß◊ï◊Ç◊û÷∏◊î height (46)  
◊ß÷∏◊©◊Å÷∑◊ë Hi-give attention, listen carefully or attentively (46)  
◊®÷∏◊§÷∏◊î Qal-to sink, drop, relax, grow slack; Hi-abandon, forsake, desert, leave alone (46)  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.