occurrence: 100~2000+

Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 0

Cards

βοηωέω I aid, help, come to the rescue  
ἐκκλησία, ας, ἡ assembly, church  
ἐνύπνιον, ου, τό dream  
χαλκοῦς made of copper/brass, brazen  
ἀμπελών, ῶνος, ὁ vineyard  
ἐκβάλλω I cast out, throw out  
εὐλογία, ας, ἡ praise, flattery, blessing  
θλίβω I press upon, oppress; am narrow, afflicted (passive)  
ὀλίγος, η, ον few; little, small, short  
ἀμνός, ου, ὁ lamb (male, "he-lamb")  
κτάομαι I get, acquire, buy, gain  
χείμαρρος/ους, ου, ὁ torrent, brook  
δώδεκα twelve, 12  
πλουτος, ου, ὁ wealth, riches, abundance  
σάλπιγξ, ιγγος, ἡ trumpet, trumpet call  
ἐπακούω I hear, give ear to, listen, obey  
λατρεύω I serve, worship  
ἐξιλάσκομαι I propitiate, make atonement  
ψευδής, ής, ές lying, false, untrue, vain  
ἄλλος, η, ο other, another  
κοιλία, ας, ἡ body cavity, belly, stomach, womb, uterus, heart  
λυτρόω I redeem, release by payment of ransom; deliver  
διδάσκω I teach  
πέραν on the other side (adv); τ`ο πέραν, the other side (substantival); Perea (substantival); across (prep + gen)  
πέτρα, ας, ἡ rock, stone  
προσεύχομαι I pray  
ἄκρος, α, ον top, utmost  
σκῦλον, ου, τό spoils, booty  
ἰσχύω I am able/strong, have power, am competent; I am in good health  
τέταρτος, η, ον fourth  
ἄνομος, ον lawless, wicked, Gentile; criminal, lawless one (substantival)  
κατισχύω I overpower, prevail over  
ἀνάγω I lead up, bring up, restore; put out to sea (mid. or pass.)  
λιμός, οῦ, ὁ hunger, famine  
ἐπιβλέπω I look upon, look attentively, observe  
ἀναστρέφω I overturn, return; behave, conduct myself (pass.)  
προσέρχομαι I come to, approach  
ἐμός, ἐμή, ἐμόν my, mine  
οὐκέτι no longer, no more, no further; not  
πληρόω I fill, fulfill  
ἐπέρχομαι I come upon/forward, attack  
καθά as, just as  
ῥίπτω to throw, cast (away/down); reject  
ἀποκαλύπτω I reveal, disclose, bring to light, make fully known  
κράζω I cry out  
ᾅδης, ου, ὁ Hades, underworld, death  
νεανίσκος, ου, ὁ youth, young man, servant  
ἡνίκα when, whenever, at the time when  
παιδάριον, ου, τό child, little boy; servant  
παιδεία, ας, ἡ teaching, disciple, instruction, correction; learning; education  
γένος, ους, τό race, descendant(s), family, nation, class  
ἐνδύω I dress, clothe, put on  
ναός, οῦ, ὁ temple  
συλλαμβάνω I arrest, catch, become pregnant  
ἐλπίζω I hope, hope for; I expect  
μήποτε (conj) lest, that...not, otherwise; (interog. part.) whether, perhaps; never  
προφητεύω I prophesy, foretell  
συνίημι I understand, comprehend, perceive  
ἐλπίς, ίδος, ἡ hope  
ἱερόν, οῦ, τό temple  
πίμπλημι I fill, end, fulfill  
ἀπαίρω I remove, bring out, lead away  
οὗ where  
προσευχή, ῆς, ἡ prayer, place of prayer  
λογισμός, ου, ὁ reasoning, deliberation; reason, conclusion; thought; plan  
δείκνυμι, δεικνύω I show, point out, make known; I explain, prove  
ἑορτή, ῆς, ἡ feast  
πτωχός, ή, όν poor, dependent on others for support; miserable, shabby  
κέρας, ατος, τό horn, corner, end  
οὔτε not, no, nor  
βδέλυμα, ατος, τό abomination, something abominable  
ἀδελφή, ῆς, ἡ sister  
ἀπώλεια, ας, ἡ destruction, waste, ruin  
ἐργάζομαι I work; I do, accomplish, carry out  
πλήρης, ες filled, full, complete  
ἑβδομήκοντα seventy, 70  
λογίζομαι I reckon, account, calculate, take into account, count, evaluate, estimate; I think about, consider, ponder; I think  
ῥάβδος, ου, ἡ rod, staff, stick, scepter  
ταράσσω I stir up, disturb, unsettle, trouble, frighten  
φυλακή, ῆς, ἡ guard, sentinel; prison; watch (of the night; i.e., a period of time)  
λοιπός, ή, όν remaining (adj); the rest (noun); henceforth (adv)  
προσέχω I pay close attention to, hold on to, give oneself to  
σημεῖον, ου, τό sign  
σκότος, ους, τό darkness, gloom  
ὄνον, ου, ὁ/ἡ donkey, ass  
ἅπτω I kindle, ignite; I touch, take hold of, cling to (mid.)  
ἕξ six, 6  
θλῖψις, εως. ἡ affliction, oppression, tribulation, trouble  
σός, σή, σόν your, yours  
ὑμνέω to sing hymns/praise of/to  
ἄφρων, ον foolish, ignorant  
βλέπω I see  
πρωτότοκος, ον (adj) first born  
ὅρασις, εως, ἡ seeing, act of seeing, sight; vision, dream; outward appearance  
ἕβδομος, η, ον seventh  
ἐκζητέω I seek out, search, require  
σάββατον, ου, τό Sabbath, week  
πῶς how?  
χίλιοι, αι, α thousand, 1000  
ἑσπέρα, ας, ἡ evening  
μιαίνω I taint, defile, pollute; I declare defiled/unclean  
ὀστοῦν, ου, τό bone  
βούλομαι I wish, want, desire; I will, intend, plan, determine  
σύνεσις, εως, ἡ understanding  
διαβαίνω I step across, pass over, cross over  
ὕψος, ους, τό height, high place, summit  
ἐπάνω above, over, more than (adv); over, above, on (prep + gen)  
καταλαμβάνω I seize, win; grasp (mid.)  
πλανάω I lead astray,mislead, deceive  
πρᾶγμα, ατος, τό deed, thin, event, undertaking, matter, affair, lawsuit  
ἄδικος, ον unjust, dishonest, untrustworthy  
καθαρίζω I make clean, cleanse, purify  
καρπός, οῦ, ὁ fruit  
νέος, α, ον new, fresh, young  
ποῦ where? at which place? to what place?  
συντάσσω to order, appoint  
θέλω I wish, will, desire  
στῦλος, ου, ὁ pillar, column, post; pole, frame  
ἐπιγινώσκω I know; I know exactly/completely/fully (if prep ἐπί is emphasized); I learn, find out, notice, recognize  
αἰνέω I praise, glorify  
δοξάζω I glorify  
κακία, ας, ἡ wickedness, depravity  
ἐμπίμπλημι I fill full of, satisfy, fulfill, accomplish  
ἥμισυς, εια, υ half, the half of  
ἐκλέγω/ομαι I choose, select  
ἐκτείνω I stretch out  
χρόνος, ου, ὁ time  
δικαίωμα, ατος, τό regulation, requirement, righteous deed  
ὕψιστος, η, ον highest; highest (heaven), the Most High (substantival)  
ἐλεέω I have compassion/mercy/pity on/for  
μέρος, ους, τό part (component, element, region, etc.); share, place  
μηδέ, μήτε neither, nor, but not  
παρακαλέω I beseech, comfort, exhort  
ἀφίημι I forgive, leave, let go, permit  
ἕμεκα, ἕνεκεν (prep + gen) because of, for the sake of  
αἰχμαλωσία, ας, ἡ body of captives, band of prisoners  
θύω I sacrifice, slaughter, kill, celebrate  
νεφέλη, ης, ἡ cloud  
σῶμα, ατος, τό body  
ὅστις, ἥτις, ὅτι whoever, whatever, whichever  
σωτήριον, ου, τό salvation, deliverance  
ἀλλότριος, α, ον belonging to another, strange; stranger (substantival)  
θηρίον, ου, τό animal, beast  
μόνος, η, ον only, alone  
χάρις, ιτος, ἡ grace  
πεντήκοντα fifty, 50  
θρόνος, ου, ὁ throne  
ἔμπροσθεν before, in front of (prep + gen); in front, ahead (adv)  
θανατόω I put to death, kill  
προσφέρω I bring (to), offer; I present  
κατεσθίω I eat up, devout  
ἀκάθαρτος, ον unclean, impure  
καθαρός, ά, όν pure, clean, innocent, free (from sin)  
σωτηρία, ας, ἡ salvation, deliverance, preservation  
ἐκκλίνω I bend (outwards/away), pervert, turn away, avoid, shun  
δουλεύω I serve; I am enslaved  
ἐγγίζω I come/draw near, approach  
ἐνιαυτός, οῦ, ὁ year, era  
εἰσάγω I bring in, introduce, lead in  
παρέρχομαι I go/pass by; I pass (of time); I pass away, disappear  
ὑπάγω I am, exist  
βοάω I call, shout, cry out  
κλῆρος, ου, ὁ lot, share  
ἐξαιρέω I take out, remove, set free, rescue  
ἔσχατος, η, ον last  
κρατέω I seize, control; I attain; I hold (fast); I hold back, restrain, hinder  
κρύπτω I hide, conceal, cover, keep secret  
ἐπάγω I bring (on/upon/into)  
μερίς, ίδος, ἡ part, portion  
ἐκεῖθεν from there  
οἱκέω I live, dwell, inhabit  
πεδίον, ου, τό plain, field, level place  
προσάγω to bring to/upon/before/near; offer; draw near, approach  
ἀριθμός, οῦ, ὁ number, total  
ἑτοιμάζω I prepare, put/keep in readiness  
ὅτε when  
ἐκπορεύομαι I go (out), proceed  
ἀναφέρω I bring up, take up, offer  
εὐφροσύνη, ης, ἡ mirth, merriment  
γλῶσσα, ης, ἡ tongue, language  
παιδίον, ου, τό child  
εἰσπορεύομαι I go in, come in, enter  
ἀφαιρέω I take away, cut off  
κλαίω I weep, cry  
ἐπισκέπτομαι I examine, look for, visit, care for, am concerned about  
γε indeed, at least, even  
ἡγέομαι I lead, guide; I think, consider, regard  
βορέας, ου, ὁ; βορρᾶς, α north wind, north  
πρόσταγμα, ατος, τό command, ordinance  
μικρός, ά, όν little, small, short; unimportant, insignificant  
τέλος, ους, τό end, termination, cessation; close, conclusion  
ἐπικαλέω I call upon, call out; I name, give a surname; I appeal to (mid.)  
ὀμνύω I sear, take an oath  
ἐγκαταλείπω I leave behind, abandon, leave  
φίλος, η, ον (usually substantival in NT) friend; loving, devoted (adj)  
βιβλίον, ου, τό book, scroll; document  
δυνατός, ή, όν able, capable, powerful; it is possible (neut)  
αὐλή, ῆς, ἡ courtyard, palace, farm, house  
ἅρμα, ατος, τό chariot; team, chariot horses  
βοῦς, βοός, ὁ/ἡ cow, cattle  
πείθω I persuade  
τριάκοντα thirty, 30  
ἀνοίγω I open  
μισέω I hate, detest; I disregard, disfavor  
ὥστε so that  
παντοκράτωρ, ορος, ὁ Almighty, Omnipotent One  
πατριά, ᾶς, ἡ paternal lineage; people, nation  
κάθημαι I sit (down); (metaphorical) I live  
ὡσεί as, like, about  
κληρονομέω I inherit, acquire, obtain, receive  
τρίτος, η, ον third  
ἁμαρτωλός, όν sinful (adj); sinner (substantival)  
δῶρον, ου, τό gift, present, offering, offering  
παραγίνομαι I arrive, come, draw near, am present; I appear  
ταπεινόω I lower, humble, humiliate; have little (mid.)  
βουλή, ῆς, ἡ purpose, counsel, resolution, decision  
θάπτω I bury  
φῶς, φωτός, τό light  
χεῖλος, ους, τό lip; language; rim, edge, border; shore, bank (of river/sea)  
ἀλήθεια, ας, ἡ truth  
ἵππος, ου, ὁ horse, steed  
πρεσβύτερος, α, ον elder  
πληθύνω I increase, multiply; grow (passive)  
ὁλοκαύτωμα, ατος, τό whole burnt offering  
κοιμάομαι I sleep, fall asleep, die (passive in NT)  
ἔλαιον, ου, τό (olive) oil  
σοφός, ή, όν clever, skillful, wise, learned  
ἐκλείπω I forsake, desert, die, faint, cease, fail  
ὑψόω I lift up, raise high, exalt  
φόβος, ου, ὁ fear, terror, fright; reverence, respect; intimidation  
παρεμβάλλω I encamp, pitch camp, set up camp, pitch (a tent); gather together, muster (troops)  
ἁγιάζω I set apart, sanctify, consecrate, dedicate  
ῥύομαι I rescue, deliver  
πρωί early, early in the morning, morning  
κριός, ου, ὁ ram (the animal)  
τεῖχος, ους, τό wall, (city/outer) wall, fortification  
ἀνατολή, ῆς, ἡ rising, east  
μάχαιρα, ης/ας, ἡ sword, dagger  
οὖς, ὠτός, τό ear; hearing  
ἀφίστημι I mislead, go away, fall away, keep away  
ἀπέρχομαι I go away, depart  
προσκυνέω I worship  
ἀδικία, ας, ἡ unrighteousness, iniquity  
ἀνομία, ας, ἡ lawlessness, lawless deed  
δεξιός, ά, όν right (opposite of 'left')  
συναγωγή, ῆς, ἡ synagogue  
κληρονομία, ας, ἡ inheritance  
ἐξαίρω I lift up, (military) I break camp  
πολεμέω to fight, make war  
πλησίον neighbor  
πρῶτος, η, ον first  
μέν on the one hand  
κιβωτός, ου, ἡ chest, coffer, ark  
ἱμάρτιον, ου, τό garment  
ἐξάγω I lead out, bring out  
ἀποδίδωμι I give out; I render, reward, recompense; I pay (out), fulfill; I give back, return; I sell, trade (mid.)  
δῆμος, ου, ὁ district, people, multitude  
καθίστημι I let down  
σεαυτοῦ, ῆς yourself  
ὑψηλός, ή, όν high, exalted, proud, haughty  
χρυσοῦς, ῆ, οῦν golden (uncontracted: χρύσεος, έα, έον)  
συντελέω to finish (off), accomplish  
σάρξ, σαρκός, ἡ flesh  
ἥλιος, ου, ὁ sun  
ὅταν (governs subjunctive) whenever  
ἑκατόν one hundred, 100  
εἰσακούω I listen, give ear to, hear  
πλήν but, however, only, anyway (conj); except, besides (prep + gen)  
χώρα, ας, ἡ country, region, land, district; field, cultivated land; pace; land (ctr. sea)  
ἀγρός, οῦ, ὁ field, land, countryside  
πῆχυς, εως, ὁ cubit; arm  
ἥκω I have come  
τίκτω I bear, give birth, bring forth  
τρόπος, ου, ὁ manner, way, kind, way of live, conduct  
ἐντολή, ῆς, ἡ commandment  
ἀρχή, ῆς, ἡ beginning  
θύρα, ας, ἡ door; entrance, gateway, doorway  
γενεά, ᾶς, ἡ generation, contemporaries; age  
μόσχος, ου, ὁ calf, young bull  
συντρίβω to crush, break (in pieces); beat to a pulp  
καλός, ή, όν good, beautiful  
κύκλῳ (adv) in a circle, round about, around  
σύν (prep + dat) with  
ἄρχω I rule; (mid.) I begin  
δεύτερος, α, ον second; for a second time  
ἄγω I lead, bring  
ὅλος, η, ον whole, entire  
κρίνω I judge  
ἁμαρτάνω I sin  
ἐπιτίθημι I lay/put upon  
οὑδείς, εμία, έν no one, nothing  
ὅπως (subjunctive) in order that, that  
ἔναντι in the presence of, before  
ἀναγγέλλω I report, disclose, announce  
οὖν then, therefore  
ῥομφαία, ας, ἡ sword  
ἕτερος, α, ον other, another, different  
μαρτύριον, ου, τό testimony, proof  
καθίζω I seat, set, cause to sit down (transitive); I sit down (intransitive)  
κρίμα, ατος, τό dispute, lawsuit; decision, decree, verdict; judging, judgment  
ἀπαγγέλλω I announce, report, tell; I proclaim  
σοφία, ας, ἡ wisdom  
εὐφραίνω I cheer, gladden; rejoice, make merry (passive)  
γεννάω I beget, bear  
οἶνος, ου, ὁ wine  
ποταμός, οῦ, ὁ river, stream  
πρό (prep + gen) before  
φεύγω I flee; I escape; I flee from, avoid, shun  
ζητέω I seek  
τις, τι some/certain/any-one, or -thing  
ἀλλόφυλος, ον of another tribe, foreign, alien  
σκεῦος, ους, τό thing, object; vessel, jar, dish; instrument  
μήν, μηνός month, new moon  
τέκνον, ου, τό child  
ὅριον, ου, τό boundary, limit, landmark; domain; frontier; territory, region  
ξύλον, ου, τό wood (& objects made from wood, e.g., pole, club, cross), tree  
ἄρτος, ου, ὁ bread  
λίθος, ου, ὁ stone  
προστίθημι I add, add to, increase, do again, provide, give, grant  
ὀργή, ῆς, ἡ wrath, anger  
γράφω I write  
πούς, ποδός, ὁ foot (= body part, not measurement!)  
πίνω I drink  
πρόβατον, ου, τό sheep  
εἴκοσι twenty, 20  
εἰρήνη, ης, ἡ peace  
νύξ, νυκτός, ἡ night  
τότε then  
χρυσίον, ου, τό gold, gold ornaments, jewelry  
σήμερον today  
φέρω I carry, bear, bring  
αἴρω I take up, take away  
ζωή, ῆς, ἡ life  
καταλείπω I leave, leave alone; neglect, forsake  
πλῆθος, ους, τό multitude, large number (of people or things); quantity, number  
ἀγαπάω I love  
οἶδα I know  
κρίσις, εως, ἡ (act of) judging, judgment; court; right (in the sense of justice)  
σπέρμα, ατος, τό seed; posterity, descendants  
καθώς as, even as, just as  
πέντε five, 5  
ἀποκρίνομαι I answer  
παραδίδωμι I betray, deliver over, hand over  
τέ and (so), so  
μιμνῄσκομαι I remember, keep in mind, think of  
θυσία, ας, ἡ sacrifice, offering  
πόλεμος, οθ, ὁ war, battle, fight, conflict, strife  
άντί instead of, for, in behalf of  
ἔρμος, ον isolated, desolate, deserted (adj); wilderness, desert, (substantival)  
κακός, ή, όν bad, evil  
δοῦλος, ου, ὁ servant, slave (male)  
πνεῦμα, ατος, τό spirit, Spirit  
πονηρός, ά, όν evil, wicked  
ἀπολλυμι 1) I ruin, destroy, kill; I dill, perish (mid); 2) I lose out on, lose  
ἑπτά seven, 7  
συνάγω I gather together  
τρεῖς, τρία three, 3  
πύλη, ης, ἡ gate, door  
σῴζω I save  
θάνατος, ου, ὁ death  
ἰσχύς, ύος, ἡ strength, might, power  
ἕκαστος, η, ον each, every  
δικαιοσύνη, ης, ἡ righteousness  
ἄγγελος, ου, ὁ angel, messenger  
καταβαίνω I go down, come down  
διότι because, for; therefore  
χιλιάς, άδος, ἡ (group of) a thousand  
ἔλεος, ους, τό mercy, pity  
μήτηρ, μητρός, ἡ mother  
δύναμαι I am able  
θυμός, ους, ὁ anger, rage, wrath, passion  
παρεμβολή, ῆς, ἡ camp, barracks, headquarters, army, battle line  
προφήτης, ου, ὁ prophet  
δή at this/that point, now, then, already, at length  
δέκα ten, 10  
ὑπό (prep + gen) by; (prep + acc) under, below  
ἔχω I have  
στόμα, ατος, τό mouth  
καιρός, οῦ, ὁ season, time  
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ servant, slave; child, boy, girl  
φυλάσσω I guard, watch; I protect; I look out for, avoid; I observe, follow  
ὀπίσω after, behind  
οἰκοδομέω I build; I strengthen, build up, make more able, edify  
φοβέω, φοβέομαι I fear, am afraid  
ἀποστρέφω I turn back, bring back, turn away, avert  
ἐχθρός, ά, όν hostile, hating; hated; (substantival) enemy  
δόξα, ης, ἡ glory  
θάλασσα, ης, ἡ lake, sea  
ὅδε, ἥδε, τόδε this, such and such  
βασιλεία, ας, ἡ kingdom  
φυλή, ῆς, ἡ tribe; nation, people  
θυσιαστήριον,ου, τό altar  
δίκαιος, α, ον righteous, just  
πατάσσω I strike, hit, strike down, slay  
σκηνή, ῆς, ἡ tent, booth, dwelling, tabernacle  
κεφαλή, ῆς, ἡ head  
ἐναντίον opposite, facing, in the presence of, before, against  
νόμος, ου, ὁ law, principle  
ὑπέρ (prep + gen) in behalf of, for in place of; (prep + acc) above, more than  
ἐντέλλομαι I command  
πίπτω I fall  
σφόδρα extremely, greatly, very (much)  
ἀργύριον, ου, τό silver, money  
βασιλεύς I am king, rule, become king  
αἷμα, ατος, τό blood  
ἀγαθός, ή, όν good; kind, generous; useful, beneficial; (substantival) that which is good, the good person/thing  
δύναμις, εως, ἡ power  
ἔργον, ου, τό work  
ἐνώπιον (prep + gen) before, in front of, in the sight of  
τίθημι I put, place  
ζάω I live  
ἔτι even, still, yet  
ῥῆμα, ατος, τό word  
ἁμαρτία, ας, ἡ sin  
πῦρ, πυρός, τό fire  
ἀνίστημι I arise, cause to arise, stand up  
ἐπιστρέφω I turn to; I turn around, go back; I turn  
εὐλογέω I bless; I speak well of, praise, extol; I provide with benefits  
καλέω I call  
ἀποστέλλω I send  
ἐσθίω I eat  
κατοικέω I live, dwell, inhabit, reside  
οὐρανός, οῦ, ὁ heaven  
ὄρος, ὄρους, τό mountain  
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ eye  
ὕδωρ, ὕδατος, τό water  
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ of himself, herself, itself  
ἄρχων, οντος, ὁ ruler, lord, prince; leader, official  
θυγάτηρ, τρός, ἡ daughter  
φωνή, ῆς, ἡ sound, voice  
ἵνα in order that, that (governs subjunctive)  
ὅσος, η, ον as great as as many as, as much as  
οὐδέ, οὔτε and not, not even, neither, nor  
εὑρίσκω I find  
τόπος, ου, ὁ place  
ἀποθνῄσκω I die  
ὁδός, οῦ, ἡ road, way  
παρά (prep + gen) from; (prep + dat) beside, near; (prep + acc) alongside of, by, near  
μέσος, η, ον middle, in the midst  
οὕτως thus, so  
περί (prep + gen) about, concerning; (prep + acc) around  
ἅγιος, α, ον holy (adj), saints (plural used as noun)  
πολύς, πολλή, πολύ many, much; (adv) often  
εἰ if, whether (governs indicative mood)  
ἐκεῖ there  
ἵστημι I stand, cause to stand  
αἰών, ῶνος, ὁ age  
γινώσκω I know, perceive  
ἐξέρχομαι I go out  
ἐκεῖνος, η, ο that (one)  
ἔτος, ους, τό year  
νῦν now  
εἰσέρχομαι I come in(to), go in(to), enter  
χείρ, χειρός, ἡ hand  
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ man, husband  
πόλις, εως, ἡ city  
ἕως until (conj); as far as (prep + gen)  
ὁράω I see  
τίς, τί who? what? which? why?  
γάρ for  
πατήρ, πατρός, ὁ father  
ἄνθρωπος, ου, ὁ man, person, human being  
διά (prep + gen) through; (prep + acc) on account of, because of  
ἐάν if (governs subjunctive)  
λαμβάνω I receive, take  
πρόσωπον, ου, τό face  
πορεύομαι I go  
λόγος, ου, ὁ word  
λαλέω I speak  
ἰδού behold! see! lo!  
γυνή, αικός, ἡ woman, wife  
ἀκούω I hear  
ἔρχομαι I come, go  
εἷς, μία, ἕν one, 1  
ὄνομα, ατος, τό name  
ἔθνος, ους, τό nation, Gentiles (plural)  
ψυχή, ῆς, ἡ life, soul  
καρδία, ας, ἡ heart  
or, than  
ἀδελφός, οῦ, ὁ brother  
μέγας, μεγάλη, μέγα great, large  
ἱερεύς, έως, ὁ priest  
ὁ, ἡ, τό the  
καί and  
αὐτός, ή, ό 1) he, she, it; 2) him/her/itself; 3) same  
ἐν (prep + dat) in, on, among  
ἐγώ I  
σύ you (singular)  
κύριος, ου, ὁ lord, Lord  
εἰς (prep + acc) into  
ἐπί (prep + gen/acc) on; (prep + dat) on the basis of; (prep + acc) on, to, against  
εἰμί I am  
πᾶς, πᾶσα, πᾶν all, every  
οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐκί not  
υἱός, οῦ, ὁ son  
δέ but, and  
ὃς, ἣ, ὃ who, which  
λέγω I say, speak  
εἶπον I said  
οὗτος, αὗτη, τοῦτο this, this one  
ἀπό (prep + gen) out of, from  
ὅτι because, that  
θεός, οῦ, ὁ god, God  
ἐκ, ἐξ (prep + gen) out of, from  
βασιλεύς, έως, ὁ king  
ποιέω I do, make  
πρός (prep + acc) to, toward  
ὑμεῖς you  
μή not, lest  
γῆ, γῆς, ἡ earth, land  
ἡμέρα, ας, ἡ day  
μετά (prep + gen) with; (prep + acc) after  
γίνομαι I am, become  
κατά (prep + acc) according to, over; (prep + gen) against  
δίδωμι I give  
λαός, οῦ, ὁ people  
ὄικος, ου, ὁ house  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.