New Testament

Popularity (by total correct streak): 162
Popularity (by number of users): 1

Cards

θεός god, God  
κύριος (κύριος) (n) lord, master, the Lord  
ἄνθρωπος man, human  
Χριστός (χρίω) Christ  
πατήρ Father  
ἡµέρα day, lifetime, time period  
πνεῦµα (πνέω) wind; breath; spirit, Spirit  
υἱός son  
ἀδελφός brother; (adj) brotherly  
λόγος (λέγω) word, speech, message; book, volume  
οὐρανός heaven  
µαθητής (µανθάνω) disciple  
γῆ earth, land  
πίστις (πείθω) faith, belief, trust; value  
ὄνοµα name  
ἀνήρ man, husband  
γυνή woman, wife  
νόµος law, principle  
κόσµος world, mankind, earth; adornment  
χείρ hand  
ἄDελος messenger, angel  
ὄχλος crowd; army; people  
ἁµαρτία (ἁµαρτάνω) sin,  
ἔργον work  
δόξα (δοκέω) opinion; glory  
βασιλεία (βασιλεύς) kingdom  
πόλις city, town  
ἔθνος nation, people, Gentile  
καρδία heart  
χάρις grace, favor; gratitude; gift  
σάρξ flesh, meat, body, sinful nature  
προφήτης (πρό, φηµί) prophet  
λαός people  
σῶµα body; slave  
φωνή voice, sound, speech  
ζωή (ζάω) life, living, way of life  
δοῦλος slave; slavish, servile  
αἰών age, eternity  
ἀρχιερεύς (ἄρχω, ἱερός) high priest;  
θάνατος (θνῄσκω) death  
δύναµις (δύναµαι) power, strength  
ἀγάπη love;  
βασιλεύς king  
ἐκκλησία (ἐκ, καλέω) congregation, assembly, church  
οἶκος house  
ἀλήθεια (α, λανθάνω) truth  
ὥρα hour  
ψυχή (ψύχω) soul,  
ἐξουσία authority, power;  
ὁδός road, way  
ὀφθαλµός (ὁράω) eye  
τέκνον (τίκτω) child  
αἷµα blood; bloodshed  
ἄρτος bread, loaf  
οἰκία (οἶκος) house  
πούς foot  
δικαιοσύνη (δίκη) righteousness, justice  
εἰρήνη peace  
θάλασσα (ἅλας) sea, lake  
τόπος place,  
καιρός time, season  
µήτηρ mother  
ἀπόστολος apostle  
στόµα mouth  
σηµεῖον sign, miracle  
εὐαDέλιον good news, gospel  
πρόσωπον (πρός, ὁράω) face  
ὕδωρ water  
κεφαλή head  
φῶς (φαίνω) light  
ἱερόν (ἱερός) temple  
πῦρ fire  
εἰµί to be, exist  
λέγω to say, speak  
ἔχω to have  
γίνοµαι to become, be,  
ἔρχοµαι to come, go  
ποιέω to do, make; to work  
ὁράω to see, view, perceive  
ἀκούω to hear, to heed, to obey  
δίδωµι to give  
οἶδα to know  
λαλέω (λάλος) to speak  
λαµβάνω to take, receive, choose  
πιστεύω (πείθω) to believe, trust  
ἀποκρίνοµαι to answer, reply  
γινώσκω to know, come to know, recognize  
ἐξέρχοµαι to come out, go out  
δύναµαι to be able  
θέλω to want, will  
εἰσέρχοµαι to enter  
γράφω to write,  
εὑρίσκω to find  
ἐσθίω to eat  
ἵστηµι to stand, place, put  
πορεύοµαι to go  
καλέω to call, summon, invite  
ἐγείρω to raise, lift up  
ἀγαπάω (ἀγάπη) to love  
ἀφίηµι (ἀπό, ἵηµι) to forgive, permit, free, neglect, abandon  
ζάω to live  
ἀποστέVω (ἀπό, στέVω) to send  
βλέπω to see  
βάVω to throw, put  
παραδίδωµι to deliver  
µένω to remain, abide  
ἀπέρχοµαι depart  
ζητέω to seek  
κρίνω to judge  
ἀποθνῄσκω to die  
µέVω to be about to;  
παρακαλέω to urge, exhort, comfort  
ἀνίστηµι to raise up, set up, resist, restore, arise  
σῴζω to save  
αἴρω to take up  
δεῖ it is necessary  
τίθηµι to put, make, appoint  
γεννάω to beget  
διδάσκω to teach  
περιπατέω to walk  
φοβέω to fear  
κάθηµαι to sit  
ἀκολουθέω to follow  
ἀπόVυµι to destroy, to lose  
πίπτω to fall  
ἄρχω to begin; (mid.) to rule over  
πληρόω to fill; fulfill  
προσέρχοµαι to come to  
προσεύχοµαι to pray  
ἀναβαίνω to go up  
ἐκβάVω to cast out  
καταβαίνω to go down  
πέµπω to send  
ὑπάγω to go away  
ἀνοίγω to open  
βαπτίζω to baptize  
µαρτυρέω to bear witness  
ἀποκτείνω to kill  
χαίρω to rejoice; hail  
πίνω to drink  
αἰτέω to ask  
τηρέω to keep, to guard  
πᾶς all, every; the whole  
πολύς much, many  
εἷς one  
µέγας great, large, old  
ἅγιος holy  
οὐδείς no one, nothing  
Ἰουδαῖος Jew, Jewish  
ἄVος other, another, otherwise  
δύο two  
νεκρός dead  
ἴδιος one’s own, peculiar  
ὅλος whole, all  
ἀγαθός good  
καλός good, beautiful  
ἕτερος other, another  
µηδείς no; no one  
ἑπτά seven  
ἕκαστος each, each person  
δίκαιος righteous,  
πονηρός wicked, evil  
ἐµός my  
δώδεκα twelve  
αἰώνιος eternal  
καί and, also, even, and yet, but  
οὕτως thus, so, in this way  
τότε then  
νῦν now, present  
πάλιν again; in so far as  
ἐκεῖ there  
ἔτι yet, still, again  
µᾶVον more, rather  
µόνος only, alone  
καί and, also, even, and yet, but  
δέ but, and, now  
ὅτι (ὅς, τίς) that, because, since  
γάρ for  
ἵνα that, in order that, so that  
ἀVά but, rather, on the contrary  
οὖν therefore, thus  
εἰ if; whether  
ἐάν if  
τέ and, so, both/and  
ὡς as, like, while, that  
καθώς as, just as, inasmuch as  
ὅταν when, whenever  
ὅτε when, while  
οὐδέ and not, neither, nor, not even  
οὔτε neither  
αὐτός he, she, it; self, same  
σύ you  
ἐγώ I (sg.); we (pl.)  
ὅς who, which, what  
οὗτος this, this one, he  
τίς who? what? why?  
τις a certain, a, one  
ἑαυτοῦ (αὐτός) of himself, his own  
ἐκεῖνος (ἐκεῖ) that, that one, he  
ὅστις (ὅς, τίς) who, which, whoever  
ὅσος (ὅς) as many as, as much as  
ἀVήλων one another  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.