Vocab from Ch 4 of Japanese Step by Step

Popularity (by total correct streak): 1819
Popularity (by number of users): 1

Cards

MIru (ru) to see  
deKIru (ru) to be done  
shiNJIru (ru) to believe  
niRU (ru) to boil (seasoned), to resemble (revised)
kaRIRU (ru) to borrow  
iRU (ru) to exist (animate)  
noBIru (ru) to extend  
oCHIru (ru) to fall  
kaNJIRU (ru) to feel  
oRIru (ru) to get off  
oKIru (ru) to get up  
iKIru (ru) to live (subsist)  
aKIru (ru) to lose interest  
suGIru (ru) to pass  
kiRU (ru) to put on (clothes)  
toJIru (ru) to shut  
taRIRU (ru) to suffice  
moCHIIRU (ru) to use  
neRU (ru) to sleep  
kuWAERU (ru) to add  
suSUMERU (ru) to advance  
koTAEru (ru) to answer  
aRAWAREru (ru) to appear  
naRABERU (ru) to arrange  
taSHIKAMEru (ru) to ascertain  
taZUNEru (ru) to ask  
tsuKEru (ru) to attach  
seMEru (ru) to attack  
saMEru (ru) to awaken  
uMARERU (ru) to be born  
yaKERU (ru) to be burnt  
tsuBURERU (ru) to be crushed  
maKERU (ru) to be defeated  
koWAREru (ru) to be destroyed  
kiKOERU (ru) to be heard  
oKURERU (ru) to be late  
miEru (ru) to be seen  
haREru (ru) to become clear  
yoGORERU (ru) to become dirty  
yaSERU (ru) to become thin  
tsuKAREru (ru) to become tired  
haJIMERU (ru) to begin  
maGERU (ru) to bend  
yuDEru (ru) to boil (unseasoned)  
oREru (ru) to break  
saGEru (ru) to bring down  
soDATEru (ru) to bring up (a child)  
taTEru (ru) to build, to put up  
kaERU (ru) to change  
shiMEru (ru) to close  
aTSUMEru (ru) to collect  
DEru (ru) to come out  
kuRABERU (ru) to compare  
tsuZUKERU (ru) to continue  
tsuTAERU (ru) to convey  
kaZOEru (ru) to count  
kiMERU (ru) to decide  
toDOKEru (ru) to deliver  
aZUKEru (ru) to deposit  
kiERU (ru) to disappear  
waKEru (ru) to divide  
taBEru (ru) to eat  
taOREru (ru) to fall down  
miTSUKERU (ru) to find  
oERU (ru) to finish  
naGAREru (ru) to flow  
waSURERU (ru) to forget  
niGEru (ru) to get away  
naREru (ru) to get used to  
nuRERU (ru) to get wet  
kuRERU (ru) to give  
aKIRAMEru (ru) to give up  
deKAKERU (ru) to go out  
koERU (ru) to go over  
haEru (ru) to grow  
kaKEru (ru) to hang  
taSUKEru (ru) to help  
kaKUREru (ru) to hide  
aTERU (ru) to hit  
shiRASERU (ru) to inform  
shiRABEru (ru) to investigate  
aWASEru (ru) to join together  
naGAMEru (ru) to look on  
soROEru (ru) to make even  
toEru (ru) to melt  
oBOEru (ru) to memorise  
maCHIGAEru (ru) to mistake  
maZEru (ru) to mix  
saSHIAGERU (ru) to offer (H)  
aKERU (ru) to open  
haNAREru (ru) to part from  
kaSANERU (ru) to pile up  
noSERU (ru) to place on  
hoMEru (ru) to praise  
iRERU (ru) to put in  
kaTAZUKEru (ru) to put in order  
maTOMERU (ru) to put together  
yaMERU (ru) to quit  
aGERU (ru) to raise  
uKEru (ru) to receive  
moTOMERU (ru) to request  
taMERU (ru) to save  
tsuKAMAERU (ru) to seize  
uRERU (ru) to sell  
miSEru (ru) to show  
toMERU (ru) to stop  
tsuTOMEru (ru) to strive  
yuRERU (ru) to sway  
tsuRERU (ru) to take (a person)  
oSHIERU (ru) to teach  
kaNGAeru (ru) to think  
naGEru (ru) to throw  
suTERU (ru) to throw away  
noRIKAEru (ru) to transfer  
aTATAMEru (ru) to warm up  
kaSU to lend  
taSU to add  
HOsu to air  
waKASU to boil water  
taOsu to bring down  
hiYAsu to cool down  
uTSUsu to copy, to transfer to (revised)
naOsu to cure, mend (revised)
daMAsu to deceive  
koWAsu to destroy  
haZUSU to detach  
iTAsu to do (H)  
oTOsu to drop  
kaWAKAsu to dry  
aRAWAsu to express  
keSU to extinguish  
waTASU to hand over  
kaKUsu to hide  
shiMESU to indicate  
koROSU to kill  
noKOsu to leave behind  
noBAsu to lengthen  
naGAsu to let flow  
TOosu to let pass  
naKUSU to lose  
kuRAsu to make a living  
yoGOSU to make dirty  
uGOKAsu to move  
hiKKOSU to move in/out  
yuRUsu to permit  
SAsu to pierce, to point to  
oSU to push  
DAsu to put out  
oKOsu to raise up  
oMOIDAsu to recollect  
kuRIKAesu to repeat  
KAEsu to return  
MOosu to say (H)  
saGASU to search  
haNAsu to separate, to speak  
suGOsu to spend time  
oROsu to take down  
taMEsu to try  
maWASU to turn  
haKU to put on (shoes)  
chiKAZUku to approach  
TSUku to arrive at, to stick to  
oDOROku to be surprised  
taTAku to beat  
waKU to become boiled  
kaWAku to become dry  
suKU to become empty  
saKU to bloom  
FUku to blow  
yaKU to burn  
tsuZUKU to continue  
nuKU to extract  
uKU to float  
iKU to go  
daKU to hug  
kaTAMUku to incline to  
kiKU to listen  
uGOku to move  
aKU to open  
hiKU to play (piano, etc.), to pull  
miGAKU to polish  
oKU to put  
toDOku to reach  
iTADAKU to receive (H)  
KAku to scratch, to write  
TOku to solve  
shiKU to spread  
HAku to sweep  
tsuKU to thrust  
muKU to turn toward  
hiRAku to unfold  
aRUku to walk  
maKU to wind  
fuKU (v.) to wipe (revised)
haTARAKU to work (revised)
NUgu to take off  
tsuNAGU to connect  
fuSEgu to defend  
iSOgu to hurry  
saWAgu to make a noise  
kaGU to sniff  
oYOgu to swim  
MAtsu to wait  
TAtsu to be built, to elapse, to stand  
soDAtsu to grow up  
MOtsu to have  
Utsu to hit  
KAtsu to win  
TOru (u) to take, remove (revised)
uKETORU (u) to accept  
taMARU (u) to accumulate  
shiMAru (u) to be closed  
kiMARU (u) to be decided  
miTSUKARU (u) to be found  
aMAru (u) to be in excess  
koMAru (u) to be in trouble  
noKOru (u) to be left over  
naKUNARU (u) to be lost  
naOru (u) to be mended, to get well  
kaSANARU (u) to be piled up  
haYAru (u) to be popular  
NAru (u) to become  
kuMOru (u) to become cloudy  
haJIMARU (u) to begin  
maGARU (u) to bend  
Oru (u) to break  
kaWARU (u) to change, to relieve a person (revised)
oDORU (u) to dance  
koTOWAru (u) to decline  
kaZARU (u) to decorate  
yoRU (u) to depend on, to drop in  
HOru (u) to dig  
kuBAru (u) to distribute  
waRU (u) to divide  
naSAru (u) to do (H)  
hiPPAru (u) to drag  
chiKAYOru (u) to draw near  
meSHIAGARU (u) to eat (H)  
oWARU (u) to end  
oRU (u) to exist (H)  
iRASSHARru (u) to exist (H)  
Aru (u) to exist (inanimate)  
FUru (u) to fall  
fuTOru (u) to fatten  
koORU (u) to freeze  
aTSUMAru (u) to gather  
oKOru (u) to get angry, to happen (revised)
moDOru (u) to get back  
kuDASAru (u) to give (H)  
yaRU (u) to give/do  
waTARU (u) to go across  
kuDARU (u) to go down  
maWARU (u) to go round  
TOoru (u) to go through  
aGARU (u) to go up  
kaKAru (u) to hang  
saGAru (u) to hang down  
aTARU (u) to hit  
gaNBAru (u) to hold out  
daMAru (u) to hold tongue  
aZUKAru (u) to keep in custody  
tsuKUru (u) to make  
haKAru (u) to measure  
uTSUru (u) to move to  
nuRU (u) to paint  
iNOru (u) to pray  
oKURU (u) to present, send (revised)
maMOru (u) to protect  
kaBUru (u) to put on (a hat)  
noRU (u) to ride  
naRU (u) to ring  
noBORU (u) to rise  
kuSAru (u) to rot  
koSURU (u) to rub  
oSSHAru (u) to say (H)  
shiKARU (u) to scold  
keZURU (u) to scrape off  
uRU (u) to sell  
fuRU (u) to shake  
SOru (u) to shave  
hiKAru (u) to shine  
suWARU (u) to sit  
neMURU (u) to sleep  
hiROGARU (u) to spread (revised)
shiBOru (u) to squeeze  
toMARU (u) to stay overnight, to stop  
haRU (u) to stretch  
yaBUru (u) to tear  
saWARU (u) to touch  
waKAru (u) to understand  
KIru (u) to cut  
HAiru (u) to enter  
chiRU (u) to fall (flowers)  
maJIru (u) to get mixed  
MAiru (u) to go/to come (H)  
niGIRU (u) to grasp  
shiRU (u) to know  
kaGIru (u) to limit  
haSHIru (u) to run  
shaBEru (u) to chat  
heRU (u) to decrease  
shiGEru (u) to grow thick  
KEru (u) to kick  
KAeru (u) to return  
TEru (u) to shine  
suBEru (u) to slide  
kaU to buy  
oKONAU to act  
uKAGAU to ask/to visit (H)  
maYOu to be at a loss  
soROu to be complete  
maNIAu to be in time  
suU to breathe in  
oU to chase  
kaYOU to commute to  
iWAu to congratulate  
aTSUKAU to deal with  
chiGAU to differ  
aRASOu to dispute  
uTAGAU to doubt  
yaTOU to employ  
muKAU to face  
taTAKAU to fight  
Au to fit, to meet  
shiTAGAu to follow  
naRAu to follow suit, to learn  
yoU to get drunk  
niOu to give off a smell  
KAu to keep (a dog, etc.)  
maCHIGAu to mistake  
haRAu to pay  
hiROU to pick up  
shiMAU to put away  
moRAU to receive  
iU to say  
NUu to sew  
uTAU to sing  
oMOu to think  
tsuKAU to use  
aRAU to wash  
neGAu to wish  
shiNU to die  
YOmu to read  
suSUMU to advance  
SUmu to be completed, to live (dwell) (revised)
KOmu to be crowded  
KAmu to bite  
yaMU to cease  
fuKUmu to contain (revised)
noZOMU to desire  
NOmu to drink  
kaKOMU to enclose  
taNOSHImu to enjoy  
iTAmu to feel a pain  
taTAMU to fold  
uMU to give birth to  
tsuKAmu to grab up  
kaNASHImu to grieve  
tsuMU to pile up  
haSAmu to put between  
shiZUMU to sink  
nuSUmu to steal  
fuMU to step on  
kuRUSHImu to suffer  
yaSUmu to take a rest  
tsuTSUmu to wrap  
toBU to fly  
yoROKObu to be glad  
yoBU to call  
haKOBU to carry  
eRAbu to choose  
koROBU to fall down  
uKABU to float  
naRABU to line up  
aSOBU to play (game)  
muSUBU to tie  
suRU to do  
KUru to come  
keSSEKI absence  
shiNPAI anxiety  
sanSEI approval  
toOCHAKU arrival  
shuSSEKI attendance  
CHUui attention  
hoOSOO broadcasting  
soOJI cleaning  
meIREI command  
shiN'YOO confidence  
shoOCHI consent  
soODAN consultation  
kaIWA conversation  
RYOori cooking  
kyoORYOKU cooperation  
shuPPATSU departure  
KEsshin determination  
haTTEN development  
KUbetsu difference  
uNTEN driving (a car)  
keIKEN experience  
yuSHUTSU export  
ryuUKOO fashion  
Aisatsu greeting  
aNNAi guidance  
Akushu handshaking  
yuNYUU import  
shoOKAI introduction  
SHOotai invitation  
shiGOTO job  
ryoKOO journey  
seNTAKU laundering  
keKKON marriage  
kiOKU memory  
goKAI misunderstanding  
haNTAI opposition  
chuUMON order  
aNSHIN peace of mind  
KYOka permission  
keIKAKU plan  
YOoi preparation  
yaKUSOKU promise  
haTSUON pronunciation  
keNKA quarrel  
shiTSUMON question  
hoOKOKU report  
keNKYUU research  
MAnzoku satisfaction  
yoTEI schedule  
keNBUTSU sightseeing  
saNPO stroll  
beNKYOO study  
ryuUGAKU studying abroad  
seIKOO success  
denWA telephone  
shiKEn test  
MEiwaku trouble  
RIkai understanding  
shiYOO use  
riYOO utilization  
seNSOO war  
MAi-nichi every day  
oTOTOI day before yesterday  
iSSAKU-jitsu day before yesterday  
kiNOO yesterday  
saKU-jitsu yesterday  
KYOo today  
HOn-jitsu today  
KOn-nichi today  
aSU tomorrow  
aSHITA tomorrow  
MYOo-nichi tomorrow  
aSAtte day after tomorrow  
myoOGO-nichi day after tomorrow  
MAi-asa every morning  
KEsa this morning  
MAi-ban every evening  
yuUBE last night  
saKU-ban last night  
saKU-ya last night  
KOn-ban tonight  
KOn-ya tonight  
MYOo-ban tomorrow night  
maI-SHUU every week  
seNSEn-shuu week before last  
seN-SHUU last week  
koN-SHUU this week  
raI-SHUU next week  
saRAI-SHUU week after next  
maI-TSUKI every month  
maI-GETSU every month  
seNSEn-getsu month before last  
SEn-getsu last month  
koN-GETSU this month  
RAi-getsu next month  
saRAI-GETSU month after next  
maI-TOSHI every year  
maI-NEN every year  
oTOtoshi year before last  
KYO-nen last year  
ko-TOSHI this year  
raI-NEN next year  
saRAI-NEN year after next  
muKASHI a long time ago  
KAtsute sometime before  
KYOnen-no iMA-GORO this time last year  
MOo, toKKUNI, SUdeni already  
koNO-AIDA, koNO-MAe, seNJITSU the other day  
SAkki, choTTO-MAe-ni, saKIHODO a little while ago  
hiSASHIBURI-ni after a long while  
koNO-GORO, chiKA-goro these days  
Ima, GEnzai now  
iMA-MAde-ni until now  
MAda still, not yet  
SUgu, moOSUgu, jiKINI, chiKAku, mamONAKU soon  
Atode later  
MOo, MOhaya no longer  
Itsumo, TSUne-ni always  
fuTSUU, FUdan, taITEI usually  
YOku, taBITABI often  
NAndomo many times  
iCHINICHI-oKI-ni every other day  
toKIDOKI sometimes  
taMA-ni once in a while  
maTA, fuTATABI again  
moO-ICHIDO once more  
haJImete for the first time  
kyuU-NI, toTSUZEN suddenly  
guUzen accidentally, unexpectedly  
meTTANI seldom  
zeNZEN, iCHIDOMO, keSSHITE never  
iPPAI, juUBUn-ni, ZEnbu, suKKAri fully  
miNA, miNNA all, every  
toTEMO, taIHEN, hiJOO-NI very much, extremely  
zuTTO, daNZEN by far  
ZEhi, ZEhitomo by all means  
maTAKU, naKANAKA, soOTOO quite  
taKUSan many, much  
oOZEi many, much (people only)  
hoTOndo, daITAI almost  
fuTSUU, taITEI generally  
Omo-ni, SHU-to-shite mainly  
daIBU, KAnari considerably  
TOku-ni, toKUBETSU especially  
iROIRO variously  
iCHIOO, toRIAEZU tentatively  
MOtto, iSSOO more  
kiTTO, kaNARAZU surely  
TAbun, oSOraku probably, may be  
naRUBEKU, deKIRUDAKE as ... as possible  
YOku, uMAku well  
CHOtto, suKOshi a few, a little  
aNGAI unexpectedly  
aMARI not much, not quite  
chiTTOmo, suKOSHIMO tnot a bit  
keSSHITE, zeTTAI-NI never  
DOndon, suMIyaka-ni rapidly  
kyuU-NI, toTSUZEN suddenly  
daNDAN, shiDAI-NI gradually  
yuKKUri slowly  
chaNTO properly  
hoNTOO-NI truly  
choODO, piTTAri exactly  
shiKKAri-to firmly  
haKKIRI-to clearly  
maRUDE utterly  
yaHAri, keKKYOKU after all  
TOnikaku anyhow  
MUshiro, KAette rather  
itsu when  
doko where  
naze why (formal)  
doo-shite why (colloquial)  
doo how  
dono-kurai to what extent (how)  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.