Vocab from Unit 5 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 1193
Popularity (by number of users): 1

Cards

bak behind  
en disk a counter  
en dør a door  
dårlig bad  
å finne (finner) to find  
et frimerke a stamp  
humør (et) humour/mood  
et hundre a hundred  
hvilke which (pl)  
en kiosk a kiosk  
å kjøpe (kjøper) to buy  
et kort a postcard  
å koste (koster) to cost  
å mene (mener) to mean  
ned down  
nesten almost  
noen some  
post (en) post  
å regne (regner) to rain  
å selge (selger) to sell  
å sende (sender) to send  
et stativ a stand  
en turistinformasjon a tourist information office  
ved by  
å vite (vet) to know  
alt all/everything  
andre other  
en brosjyre a brochure  
denne this  
en end an end  
for for  
å forklare (forklarer) to explain  
å gjøre (gjør) to do  
å hjelpe (hjelper) to help  
hjelp (en) help  
ingen no  
kanskje perhaps  
en mann a man  
et minutt a minute  
et museum a museum  
en pop-konsert a pop concert  
å smile (smiler) to smile  
tjue twenty  
en uke a week  
unnskyld excuse me  
ut out  
en utstilling an exhibition  
en åpningstid an opening time  
en gang til once more  
ingen årsak no reason/no problem  
alene alone  
altfor much too  
en bank a bank  
begge both  
dine your (pl)  
ditt your (sing et)  
hva slags what kind of  
hverandre each other  
en kass a till  
en kvittering a receipt  
lett easy  
lik like  
en mynt a coin  
et navn a name  
noe something  
papir (et) paper  
penger money  
en reisesjekk a traveller's cheque  
rest (en) remainder/rest  
sant true  
en seddel a banknote  
sitt his/her own  
å skrive (skriver) to write  
å trenge (trenger) to need  
et tusen a thousand  
å veksle (veksler) to change/exchange  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.