Vocab from Unit 12 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 887
Popularity (by number of users): 1

Cards

allerede already  
en annonse an advertisement  
en attest a reference/recommendation  
å besette to take  
for tiden at the moment  
en forretning a shop  
ganske quite  
et kontor an office  
en mulighet a possibility  
når som helst at any time  
opplysninger information  
en personalsjef a personnel manager  
en resepsjon a reception  
en samtale an interview/conversation  
en sjef a boss  
en stilling a position  
å vedlegge to enclose  
årbødigst Yours sincerely  
en økonomisjef an accountant  
dessverre unfortunately  
en erfaring an experience  
å foreslå to suggest  
en hotellbransj a hotel business  
innen within  
kvalifisert qualified  
likevel all the same  
å meddele to inform  
en organisasjon an organisation (revised)
å se frem til to look forward to  
stadig all the time  
en søker an applicant  
å vokse to grow  
et ben a leg  
bitteliten very small  
et brev a letter  
å flytte to move  
en fotball a football  
å hende to happen  
å jobbe to work  
kjempekjekk very handsome  
å leie to rent  
på tide time to  
spennende exciting  
tankeløs thoughtless  
ferdig finished  
i fjor last year  
et liv a life  
en nordmann a Norwegian  
en slutt an end  
et studium a study/course  
travel busy  
turisme (en) tourism  
en vinter a winter  
en vår a spring  
like før just before  
en påske an Easter  
til bry a nuisance  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.