Vocab from Unit 16 of Complete Norwegian

Popularity (by total correct streak): 815
Popularity (by number of users): 1

Cards

å blåse to blow  
å fiske to fish  
å finne frem to get out  
å fotografere to take photos  
et kamera a camera  
en kyst a coast (revised)
lenger further  
med det første soon  
merkelig strange (revised)
å miste to lose  
Polarsirkelen the Arctic Circle  
en samboer a defacto partner  
skilt separated  
snødekt snow-covered  
solbrun suntanned  
sør south  
å tenke seg to imagine  
en tidevannstrøm a tidal current  
å tilby to offer  
å trives to thrive, to like to be  
utrolig incredibly  
å vise to show  
å angre to regret  
fri free  
å gli fra hverandre to drift apart  
halv half  
en stemme a voice  
et studielån a study loan  
utlandet overseas  
alvor seriousness  
av og til now and then  
en betingelse a condition  
eldre older  
å forandre seg to change  
forskjellig different  
å fosse to surge  
frem og tilbake to and fro  
fremtiden the future  
i hvert fall in any case  
klok wise  
å lure på to wonder  
nydelig beautiful  
en plan a plan  
rart strange  
en riksvei a main road  
en spøk a joke  
å strømme to stream  
et stykke a bit  
en søvn a sleep  
en vannmasse a mass of water  
nederst i at the bottom of  
et pensjonat a guesthouse  
å skynde seg to hurry  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.