Conjugations of Common Norwegian Verbs

Popularity (by total correct streak): 3149
Popularity (by number of users): 1

Cards

angre (regret) angrer; angret; har angret  
arbeide (work) arbeider; arbeidet/arbeidde; har arbeidet/har arbeidd  
arrangere (arrange) arrangerer; arrangerte; har arrangert  
arve (inherit) arver; arvet; har arvet  
be (ask, request) ber; bad/ba; har bedt  
begrave (bury) begraver; begravde/begrov; har begravd  
begynne (begin) begynner; begynte; har begynt  
behandle (handle, manage) behandler; behandlet; har behandlet  
beholde (retain, keep) beholder; beholdt; har beholdt  
bestemme (decide) bestemmer; bestemte; har bestemt  
bestille (order) bestiller; bestilte; har bestilt  
besøke (visit) besøker; besøkte; har besøkt  
betale (pay) betaler; betalte; har betalt  
betrakte (view, regard) betrakter; betraktet; har betraktet  
bety (mean, signify) betyr; betydde; har betydd  
bevare (save, maintain) bevarer; bevarte; har bevart  
bidra (contribute) bidrar; bidrog; har bedratt/har bedradd  
binde (bind) binder; bandt; har bundet  
bite (bite) biter; bet/beit; har bitt  
blande (blend, mix) blander; blandet; har blandet  
bli (remain, become) blir; ble/blei; har blitt  
bo (dwell) bor; bodde; har bodd  
bre (spread) brer; bredde/bredte; har bredd/har bredt  
brekke (break) brekker; brakk; har brukket  
brenne (burn up) brenner; brann; har brant  
brenne (set fire to) brenner; brente; har brent  
bringe (bring) bringer; brakte; har brakt  
bruke (use) bruker; brukte; har brukt  
bryte (break) bryter; brøt/braut; har brutt  
burde (should) bør; burde; burdet  
by (bid, command) byr; baud/bød/bydde; har budt/har bydd  
bygge (build) bygger; bygde; har bygd  
bære (bear, carry) bærer; bar; har båret (revised)
bøye (bend, conjugate) bøyer; bøyde; har bøyd  
danne (form, create) danner, dannet, har dannet  
danse (dance) danser; danset; har danset  
dekke (cover, set) dekker; dekket; har dekket  
dele (divide, share) deler; delte; har delt  
dra/drage (drag, travel) drar/drager; dro/drog; har dradd/har dratt (revised)
drepe (kill) dreper; drepte; har drept  
drikke (drink) drikker; drakk; har drukket  
drive (operate, run) driver; drev/dreiv; har drevet  
dyrke (cultivate, raise) dyrker; dyrket; har dyrket  
dø (die) dør; dødde/døde; har dødd  
døpe (baptise) døper; døpte; har døpt  
eie (own) eier; eide/åtte; har eid/har ått  
ete (eat) eter; åt; har ett  
falle (fall) faller; falt; har falt  
fare (fare, travel) farer; for; har faret/har fart  
finne (find) finner; fant; har funnet  
finnes (be found, exist) finnes/fins; fantes; har fantes  
fly/flyge (fly) flyr; fløy/flaug; har fløyet/har flydd  
flyte (flow) flyter; fløt/flaut; har flytt  
flytte (move) flytter; flyttet; har flyttet  
forberede (prepare) forbereder; forberedte; har forberedt  
forby/forbyde (forbid, prohibit) forbyr/forbyder; forbød/forbaud; har forbudt/har forbydd  
forene (unite) forener; forente; har forent  
foretrekke (prefer) foretrekker; foretrakk; har foretrukket  
forklare (explain) forklarer; forklarte; har forklart  
forlate (forsake, leave) forlater; forlot; har forlatt  
forlove seg (become engaged) forlover seg; forlovet seg; har forlovet seg  
fornemme (perceive, notice) fornemmer; fornam/fornemmet; har fornummet/har fornemmet  
forstå (understand) forstår; forstod; har forstått  
forsvinne (disappear) forsvinner; forsvant; har forsvunnet  
forsyne (supply, provide) forsyner; forsynte; har forsynt  
fortelle (tell, explain) forteller; fortalte; har fortalt  
fryse (freeze, feel cold) fryser; frøs/fraus; har frosset  
følge/følgje (follow) følger/følgjer; fulgte/følgte; har fulgt/har følgt  
få (get, receive) får; fikk; har fått  
gi (give) gir; ga/gav; har gitt (revised)
gidde (manage to do something) gidder; gadd; har giddet  
gjelde (be in force, apply) gjelder; gjaldt/galdt; har gjeldt  
gjøre (do) gjør; gjorde; har gjort  
glede (please, make happy) gleder; gledet; har gledet  
glemme (forget) glemmer; glemte; har glemt  
gli (glide) glir; glei/gled; har glidd  
glimre (glisten) glimrer; glimret; har glimret  
gnage (gnaw) gnager; gnog/gnagde; har gnagd  
gni (rub) gnir; gnidde/gnei/gned; har gnidd  
grave (dig) graver; gravde/grov; har gravd  
gre seg (comb one's hair) grer seg; gredde seg; har gredd seg  
greie (manage, deal with) greier; greide; har greid  
gripe (grasp; seize) griper; grep/greip; har grepet  
gråte (cry, weep) gråter; gråt/gret; har grått  
gå (go, walk) går; gikk; har gått  
ha (have) har; hadde; har hatt  
handle (act, shop, deal with) handler; handlet; har handlet  
hende (happen) hender; hendte; har hendt  
henge (hang, droop) henger; hang; har hengt  
henge (hang up) henger; hengte; har hengt  
hente (fetch, bring) henter; hentet; har hentet  
hete (be named) heter; het/hette; har hett  
heve (raise) hever; hevde/hevet; har hevd/har hevet  
hilse (greet) hilser; hilste; har hilst  
hjelpe (help) hjelper; hjalp; har hjulpet  
holde (keep, hold) holder; holdt; har holdt  
hoppe (hop) hopper; hoppet; har hoppet  
huske (remember) husker; husket; har husket  
hvile/kvile (rest) hviler/kviler; hvilte/kvilte; har hvilt/har kvilt  
høre (hear) hører; hørte; har hørt  
håndhilse (shake hands) håndhilser; håndhilste; har handhilst  
inkludere (include) inkluderer; inkluderte; har inkludert  
innføre (introduce) innfører; innførte; har innført  
interessere (interest) interesserer; interesserte; har interessert  
invitere (invite) inviterer; inviterte; har invitert  
jobbe (work) jobber; jobbet; har jobbet (revised)
kjempe (fight) kjemper; kjempet; har kjempet  
kjenne (know [a person/place]) kjenner; kjente; har kjent  
kjøpe (purchase) kjøper; kjøpte; har kjøpt  
kjøre (drive) kjører; kjørte; har kjørt  
klage (complain) klager; klaget/klagde; har klaget/har klagd  
klare (manage) klarer; klarte; har klart  
kle (dress, suit one) kler; kledde; har kledd  
klippe (cut) klipper; klippet; har klippet  
knekke (crack, snap) knekker; knakk/knekte/knekket; har knekket/har knekt  
koke (boil) koker; kokte; har kokt  
komme (come) kommer; kom; har kommet  
kose (make cozy) koser; koste/kosa; har kost/har kosa  
koste (cost, sweep) koster; kostet; har kostet  
kreve (demand) krever; krevde; har krevd  
kritisere (criticise) kritiserer; kritiserte; har kritisert  
krype (creep) kryper; krøp/kraup; har krøpet  
kunne (be able to) kan; kunne; har kunnet  
kvede (chant, sing) kveder; kvad; har kvedet  
la (allow, let) lar; lot; har latt  
lage (make, create) lager; laget/lagde; har laget/har lagd  
late (let, allow) later; lot; har latt  
le (laugh) ler; lo; har ledd  
lede (lead) leder; ledet; har ledet  
legge (lay, place) legger; la; har lagt  
leie (rent) leier; leide; har leid  
leke (play) leker; lekte; har lekt  
lekke (leak) lekker; lekket/lekte; har lekt/har lekket  
lese (read, study) leser; leste; har lest  
leve (live, be alive) lever; levde; har levd  
lide/li (suffer, wear on [time]) lider; led/lei; har lidd/har lidt (revised)
ligge (lie) ligger; lå; har ligget  
ligne/likne (resemble, look like) ligner/likner; lignet/liknet; har lignet/har liknet  
like (like) liker; likte; har likt  
love (promise, praise) lover; lovet/lovte/lovde; har lovt/har lovet/har lovd  
lukke (shut) lukker; lukket; har lukket  
lukte (smell) lukter; luktet; har luktet  
lure (wonder, dupe) lurer; lurte; har lurt  
lytte (listen) lytter; lyttet; har lyttet  
lyve/lyge/ljuge (lie, fib) lyver/lyger/ljuger; løy/laug; har løyet  
lære (learn, teach) lærer; lærte; har lært  
løpe (run) løper; løp; har løpt/har løpet  
låne (lend, borrow) låner; lånte; har lånt (revised)
male (paint, purr) maler; malte; har malt  
melde (announce, report) melder; meldte; har meldt  
mene (think, be of the opinion) mener; mente; har ment  
merke (mark) merker; merket; har merket  
misbruke (misuse; abuse) misbruker; misbrukte; har misbrukt  
mislike (dislike) misliker; mislikte; har mislikt  
motta (receive) mottar; mottok; har mottatt  
møte (meet) møter; møtte; har møtt  
måtte (have to, be obliged to) må; måtte; har måttet  
nyte (enjoy) nyter; nøt/naut; har nøtt  
pipe (whistle, pipe) piper; pep; har pepet  
prøve (try, attempt) prøver; prøvde; har prøvd  
reise (travel, raise) reiser; reiste; har reist  
rekke (reach, be enough) rekker; rakk; har rukket  
rekke (stretch) rekker; rakte; har rakt  
ri/ride (ride [horse]) rir; rei/red; har ridd  
rive (tear apart) river; rev/reiv; har revet  
ryke (send out smoke, steam) ryker; røk/rauk; har røket  
se (see) ser; så; har sett  
selge (sell) selger; solgte; har solgt  
sende (send) sender; sendte; har sendt  
sette (set, place) setter; satte; har satt  
si (say, tell) sier; sa; har sagt  
sige (sink) siger; seig; har seget  
sitte (sit) sitter; satt; har sittet  
skje (happen) skjer; skjedde; har skjedd  
skjelve (shake, tremble) skjelver; skalv; har skjelvet  
skjære (cut) skjærer; skar; har skåret  
skli (slide) sklir; sklei/sklidde; har sklidd  
skrike (scream) skriker; skrek/skreik; har skreket  
skrive (write) skriver; skrev/skreiv; har skrevet  
skulle (should, shall) skal; skulle; har skullet  
skvette (start suddenly, splash) skvetter; skvatt; har skvettet  
skyte (shoot) skyter; skjøt/skaut; har skutt  
skyve (shove) skyver; skjøv/skauv; har skjøvet  
slippe/sleppe (let go) slipper/slepper; slapp; har sloppet  
slite (toil, wear out) sliter; slet/sleit; har slitt  
slå (hit, strike) slår; slo; har slått  
slåss (fight) slåss; sloss; har slåss  
smøre (butter, smear) smører; smurte; har smurt  
sove (sleep) sover; sov; har sovet  
sprekke (burst, split) sprekker; sprakk; har sprukket  
springe (jump, run) springer; sprang; har sprunget  
spørre (ask) spør; spurte; har spurt  
stige (climb) stiger; steg/steig; har steget  
stikke (stick, stab) stikker; stakk; har stukket  
stjele (steal) stjeler; stjal; har stjålet (revised)
stryke (strike, iron, remove, fail) stryker; strøk/strauk; har strøket  
stå (stand, stand up) står; sto/stod; har stått (revised)
svi (burn, suffer) svir; sved/svidde/svei; har svidd  
svike (betray, disappoint) sviker; svek/sveik; har sveket  
synes (seem, think, be visible) synes/syns; syntes; har synes/har syns  
synge (sing) synger; sang; har sunget  
synke (sink) synker; sank; har sunket  
søke (seek) søker; søkte; har søkt  
ta (take) tar; tok; har tatt  
telle (count) teller; talte; har talt  
tenke (think, intend) tenker; tenkte; har tenkt  
tigge (beg, implore) tigger; tagg; har tigget  
tore (dare) tør; torde; har tort  
treffe (meet, hit) treffer; traff; har truffet  
trekke (drag, pull) trekker; trakk; har trukket  
trives (enjoy, thrive) trives/trivs; trivdes; har trives/har trivs  
tro (believe) tror; trodde; har trodd  
tvile (doubt) tviler; tvilte; har tvilt  
tvinge (force) tvinger; tvang; har tvunget  
velge (choose, elect) velger; valgte; har valgt  
vente (wait, expect) venter; ventet; har ventet  
ville (want to, will) vil; ville; har villet  
vinne (win, gain) vinner; vant; har vunnet  
vise (show) viser; viste; har vist  
vite (know [fact]) vet; visste; har visst  
være (be, exist) er; var; har vært  
ønske (wish, desire) ønsker; ønsket; har ønsket  
åpne (open) åpner; åpnet; har åpnet  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.