Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1601
Popularity (by number of users): 1

Cards

et svar an answer  
disse these  
å vite to know  
vår our  
å mene to mean/intend, to be of the opinion  
første first  
óg also  
å sette to set  
norsk Norwegian  
å burde should  
ingen no, no-one  
mellom between  
både both  
igjen again, back  
egen own  
viktig important  
et bilde a picture  
et barn a child  
hver each  
samme same  
sist last  
hvordan how  
uten without  
å holde to keep/hold  
dere you (pl.)  
et land a country  
kanskje perhaps  
frem forward  
å sende to send  
vel well, indeed  
et folk a people  
veldig very  
ned down  
sammen together  
tidlig early  
å ligge to lie  
enkel simple  
bra good  
gjennom through  
rundt around  
ei and a duck  
å spille to play  
høy high/tall  
ei side a page, side  
gammel old  
å tenke to think/consider  
en by a town/city  
å synes to appear/seem/think  
en film a movie  
blant among  
ei uke a week  
en kommentar a comment  
fordi because  
en måte a manner/way  
et sted a place  
å ønske to wish  
å lage to make  
derfor therefore  
en verden a world  
et forhold a relationship  
en mann a man, husband  
en kamp a fight, match  
klar clear, ready  
ei krone a krone  
mens while  
et liv a life  
å skje to happen  
å høre to hear/listen  
å kjenne to know/be familiar with  
mulig possible  
et problem a problem  
en grunn a basis/reason  
et menneske a person  
å øke to increase  
tilbake back  
å velge to choose/elect  
hans his  
heller rather  
å begynne to begin  
et tips a tip  
en ting a thing  
hos at (somebody's)  
vid wide  
et spørsmål a question  
å kjøpe to buy  
rett right, straight  
aldri never  
å gjelde to apply  
like equal, direct  
en vei a way, road  
tre three  
en skole a school  
et medlem a member  
et mål a measure  
ei bok a book  
ei kvinne a woman  
å trenge to need  
spesiell special  
et arbeid a job  
et tillegg an addition  
å klare to manage  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.