Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1629
Popularity (by number of users): 1

Cards

en plass a place  
en prosent a percent  
dersom in case  
fin fine/good  
ofte often  
hvilken which  
å fortelle to tell  
en kommune a city  
en million a million  
sterk strong  
hm hmm  
en mulighet a possibility  
en venn a friend  
svær huge  
nær near  
dårlig bad  
først first  
en/et bruk a use  
en pris a price, prize  
en person a person  
et eksempel an example  
kun just/only  
faktisk actual, actually  
å stille to calm down  
full full, drunk  
å starte to start  
neste next  
et område an area  
en penge a money  
lett light, easy  
en time an hour, lesson  
ulik different/unequal  
hvorfor why  
lissom somehow, as if  
en jobb a job  
alltid always  
en topp a top  
deres your/yours, their/theirs  
å prøve to try  
sikker certain/sure, safe  
et selskap a party, company  
samtidig simultaneous  
vanskelig difficult  
å jobbe to work  
å sitte to sit  
å snakke to speak  
å slå to hit  
lenge for a long time  
å be to ask/request  
ca. circa/about  
nesten nearly/almost  
å føre to guide, drive, carry  
egentlig actual, actually  
å bygge to build  
å følge to follow  
kort short  
en bil a car  
allerede already  
ganske quite  
å vinne to win  
et resultat a result  
sen late  
fortsatt continued  
vanlig usual  
å møte to meet  
gjerne gladly  
altså so/thus  
å håpe to hope  
et tall a number  
hei hi  
et navn a name  
å føle to feel  
en måned a month  
ja yes  
en artikkel an article  
oi oi  
en slutt an end  
en informasjon an information  
likevel all the same  
forskjellig different  
et lag a layer, team (revised)
å selge to sell  
en student a student  
en is an icecream, ice  
sånn such, like that  
å virke to influence, seem  
hvem who  
å la to let/allow  
en hund a dog  
ute outside  
ung young  
en tur a trip  
å skape to create  
dermed with that  
et prosjekt a project  
en kveld an evening  
et løp a race  
å kalle to call  
en lov a law, permission  
et forum a forum  
enda still/yet, even (more)  
en historie a history, story  
å vente to wait  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.