Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1563
Popularity (by number of users): 1

Cards

å bety to mean  
å kreve to demand  
å fortsette to continue  
akkurat exactly  
bak behind  
å kjøre to drive  
ei utvikling a development  
ei jente a girl  
en feil a mistake  
oktober October  
fire four  
eneste only  
et krav a demand  
politisk political  
et ord a word  
mai May  
å betale to pay  
en grad a degree  
begge both  
å endre to change  
å poste to post  
et friminutt a recess  
innen within  
nei no  
å hjelpe to help  
lav low  
å dra to drag/pull, leave/travel  
å drive to run/operate, force  
å spørre to ask  
ei gruppe a group  
å leve to live  
ei hjelp a help  
meget much, very  
ei form a form/shape  
offentlig public  
et forslag a proposal  
enkelt single/individual  
særlig special, especially  
virkelig actual/real, really  
samt in addition to  
imidlertid however/nevertheless  
å lure to wonder, trick  
et spill a game  
et valg a choice, election  
uansett regardless  
å forstå to understand  
å lære to learn, teach  
september September  
å bo to live/dwell  
å åpne to open  
å registrere to register  
et fall a fall  
et par a pair  
vond difficult, painful  
internasjonal international  
et tema a theme  
riktig right/correct  
å publisere to publish  
et dyr an animal  
en type a kind/type  
en regel a rule  
ei regjering a government  
et program a program  
en situasjon a situation  
å utvikle to develop  
et vann a water  
en familie a family  
en gutt a boy  
enig agreed  
en musikk a music  
en kontakt a contact  
et samfunn a community  
et hjem a home  
å bidra to contribute  
å vurdere to evaluate  
et behov a need  
å huske to remember  
å trekke to drag/pull  
å oppleve to experience  
en plan a plan  
å nevne to mention  
ansette respected  
et foto a photo  
å lede to lead  
ei rekke a row  
en mat a food  
rask fast  
en elev a student  
snar quick/short  
å rette to straighten, correct  
en stat a state  
å slippe to let go/release, avoid  
å samle to collect  
ellers otherwise  
å fungere to act/function  
fri free  
å bestemme to decide  
et poeng a point  
ei takk a thankyou  
å melde to announce, report  
ei erfaring an experience  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.