Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1626
Popularity (by number of users): 1

Cards

skikkelig decent  
et nivå a level/plane, standard  
ei lyst a desire  
interessant interesting  
desember December  
ei avis a newspaper  
kraftig powerful  
alene alone  
unna away from  
ei helg a weekend  
en bakgrunn a background  
en start a start  
forrige last/the preceding  
en praksis a practice  
å stoppe to stop  
en tråd a thread  
en sjanse a chance  
viss certain/sure  
normal normal  
en/et slags a type (of)  
billig cheap  
felles common/joint  
en pasient a patient  
å forklare to explain  
enten (... eller) either, whether (... or)  
en effekt an effect  
å kaste to throw  
en aksje a share/stock  
et grunnlag a basis/foundation  
naturlig natural  
en undersøkelse an examination/inspection  
ei vekt a weight  
en kunde a customer  
å tjene to serve, earn  
ei dør a door  
å bytte to change/exchange  
et fokus a focus  
en kultur a culture  
en lærer a teacher  
å dekke to cover  
å presentere to present  
en forfatter an author  
nasjonal national  
å drepe to kill  
å forvenne to spoil  
en fisk a fish  
tilgjengelig accessible  
hvit white  
alvorlig serious  
en gjest a guest  
å slite to pull, wear out, work hard  
gratis free  
en modell a model  
å fylle to fill  
ei betydning a meaning, importance  
å merke to mark, notice  
å glemme to forget  
en politiker a politician  
å kjempe to fight, struggle  
en farge a colour  
å foreslå to suggest  
et salg a sale  
å henge to hang  
ei jul a Christmas  
voksen adult/grown-up  
gæren crazy  
å planlegge to make plans for  
atten eighteen  
en årsak a cause/reason  
å slutte to conclude  
ingenting nothing  
deretter after that  
en følelse a feeling  
en båt a boat  
å tilsvare to correspond  
en video a video  
å diskutere to discuss  
å utføre to export, carry out  
å elske to love  
ei stilling a position  
å etablere to establish  
å tape to lose  
juli July  
å unngå to avoid  
ei skøyte a skate  
daglig daily  
en opplevelse an adventure  
en forsker a scientist  
å vokse to grow  
å behandle to handle  
å beskrive to describe  
dessverre unfortunately  
ei vurdering an appraisal  
en sex a sex  
derimot on the other hand  
ei kraft a power  
å bryte to break  
morsom funny  
ei kirke a church  
å utsette to expose, postpone  
seks six  
overfor confronted  
tydelig clear/obvious  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.