Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1569
Popularity (by number of users): 1

Cards

en sykdom an illness  
et studium a study  
absolutt absolute, absolutely  
en seier a victory  
en ledelse a conduct, management  
engelsk English  
tirsdag Tuesday  
en lyd a sound  
negativ negative  
halv half  
norge Norway  
død dead  
ei trening a practice  
en tittel a title  
å love to promise  
å satse to gamble, speculate  
en konsekvens a consistency, consequence  
ei grense a border  
å skille to separate  
ei melding an announcement  
jøss geez  
en karakter a character, grade  
from gentle  
fremre foremost  
å eie to own  
gal crazy, wrong  
å oppnå to attain  
en diskusjon a discussion  
fysisk physical  
å påvirke to affect  
et styre a handlebar, administration  
å fly to fly  
å skyte to shoot  
et hensyn a consideration, respect  
fremover ahead, forward  
å oppta to accept  
et besøk a visit  
en bane a path, railroad  
selve self, the very  
å føde to feed, give birth to  
å motta to receive  
å arrangere to arrange  
et media a media  
svak weak  
en økonomi an economy  
å gjennomføre to accomplish  
en versjon a version  
en fare a danger  
et nett a net  
en kilde a source  
tredje third  
betydelig considerable  
en natur a nature  
ennå still, yet, more  
en bank a bank  
å forsvinne to disappear  
praktisk practical  
en fotball a football  
verken neither  
en test a test  
imot towards, against  
ei visning a view  
et rekkehus a townhouse  
å avslutte to conclude  
et bosted a residence  
å tillate to permit, tolerate  
øvrig remaining, rest  
borte away  
ei stund a while  
rik rich  
såkalt so called  
en konkurranse a competition  
ei lykke a fortune/luck, happiness  
en idé an idea  
å drikke to drink  
en sjekk a cheque, check  
rar strange  
en skade an injury, damage  
vakker attractive  
å treffe to hit, meet  
å sørge to grieve/mourn  
en serie a series  
trygg safe, confident  
en barnehage a kindergarten  
et punkt a dot, point  
ei makt a power, might  
faglig professional, technical  
en tvil a doubt  
en logg a log  
tung heavy  
en funksjon a function  
et fag a profession, subject  
syk sick  
å stige to step, climb  
et forsøk an attempt  
en bjørn a bear  
et bein a leg, bone  
relativ relative  
å overraske to surprise  
en prosess a process  
fremdeles still  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.