Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1521
Popularity (by number of users): 1

Cards

en president a chairman, president  
en konge a king  
tusen thousand  
å dukke to dip, duck  
enorm enormous  
et bibliotek a library  
en mengde an amount  
et næringsliv an industry  
bred broad/wide  
et vedtak a decision  
ei vare an article, good  
et sentrum a centre, CBD  
å fremme to advance, encourage  
sjelden seldom  
hyggelig pleasant/nice  
å bekrefte to confirm  
ansvarlig responsible  
en fordel an advantage, gain  
å oppstå to arise  
en rettighet a privilege, right  
å oppdage to discover  
å foregå to go on, take place  
en teknologi a technology  
å innføre to introduce  
å utgjøre to compose, constitute  
å re to ride, prepare  
lignende comparable, similar  
å uttale to pronounce  
kristen Christian  
oppe up, above  
dansk Danish  
et stoff a substance, stuff  
frisk healthy  
et kjøp a purchase  
et hjerte a heart  
å begrense to limit, restrict  
å skyldes to be due to  
en vekst a growth, size  
varm warm, hot  
en post a post  
umulig impossible  
en sau a sheep  
opprinnelig original  
en kjærlighet a love  
en vinter a winter  
ei skyld a blame, fault, guilt  
en varme a heat, warmth  
et hotell a hotel  
flink clever, talented  
grønn green  
global global  
en forståelse an understanding  
mørk dark  
å minne to remind  
æsj ugh  
å godkjenne to approve, confirm  
å hende to happen  
å varsle to alert, warn  
et bord a table  
tradisjonell traditional  
en part a part  
ei gate a street  
en konto an account  
enhver everyone  
å ringe to ring  
ei nettside a webpage  
et materiale a material  
et fjøs a barn  
å omtale to discuss  
en enebolig a detached house  
tom empty  
konkret concrete  
ei avdeling a division  
historisk historic  
et publikum an audience, public  
å snu to turn  
ytterligere further, additional  
ettersom depending on whether/how  
ei ramme a border, frame  
europeisk European  
å trykke to force, push  
en unge a child  
en øl a beer  
kald cold  
foreløpig preliminary  
en link a link  
å omfatte to cover, encompass  
syv seven  
usikker uncertain  
å nekte to deny, decline  
øvre higher, upper  
en søknad an application  
perfekt perfect  
en sikkerhet a security, safety  
en representant a representative  
mer more  
et begrep a concept  
langs along  
vekk away, off  
et forsvar a defence  
ei holdning a posture, attitude  
en konflikt a conflict  
ei maskin a machine  
nylig recent  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.