Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1613
Popularity (by number of users): 1

Cards

gøy fun  
en sjef a boss  
å forsvare to defend  
indre internal  
frivillig voluntary  
en forutsetning an assumption  
ei datter a daughter  
å presse to press  
nyttig useful  
en brann a fire  
tøff tough  
å lykkes to succeed  
et angrep an attack  
å fokusere to focus  
avgjørende decisive  
ei utstilling an exhibit  
en veranda a veranda  
en finger a finger  
individuell individual  
et utland a foreign country  
tja hmm, well  
ok ok  
å lagre to store  
en samtale a conversation  
å beskytte to protect  
å erstatte to compensate  
automatisk automatic  
umiddelbar direct/immediate, spontaneous  
et kvartal a quarter (year)  
en mage a stomach  
seriøs serious  
en vilje an intention/will  
et fylke a county  
ei greie an affair/matter, thing  
fransk French  
ei bikkje a dog/mutt  
et uttalelse a comment/statement  
et dokument a document  
å skremme to alarm/frighten  
jevn even, ordinary  
liksom somehow, as if  
en smak a taste  
en produsent a producer  
å smile to smile  
en fest a party  
en konferanse a conference  
en eier an owner  
et utslipp an emission  
et oppdrag an assignment/mission  
sannsynligvis probably  
dobbel double  
å foreligge to be at hand  
en tradisjon a tradition  
forsiktig careful  
relevant relevant  
utenlandsk foreign  
forresten besides  
å skifte to change  
ukjent unfamiliar  
å befinne to find  
en fot a foot  
ei forskrift a regulation  
å sitere to quote  
statlig government  
å bringe to bring  
en mangel a lack, shortage  
å bekymre to trouble, worry  
en gym a gym  
å undersøke to examine, inspect  
en soldat a soldier  
å oppgi to give up  
å utnytte to exploit  
et design a design  
motsatt opposite  
en drøm a dream  
en munn a mouth  
religiøs religious  
et felt a field  
en artist a performer, artist  
å anta to assume, approve  
blå blue  
ei forklaring an explanation  
å nærme to draw near  
ei forside a front, face  
en sønn a son  
en dommer a judge  
typisk typical  
å prioritere to give priority to  
å bevege to move  
en arbeidsplass a workplace  
en sektor a sector  
å leke to play  
en eksamen an exam  
en analyse an analysis  
å utarbeide to work out  
offisiell official  
nydelig beautiful  
å skjule to conceal  
et håp a hope  
å definere to define  
en legg a lower leg  
ei oppfatning an understanding, apprehension  
ei bygning a building  
et hav an ocean  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.