Norwegian words from Kelly Project

Popularity (by total correct streak): 1640
Popularity (by number of users): 1

Cards

en sko a shoe  
en motstander an opponent  
å garantere to guarantee  
en industri an industry  
et engasjement a contract  
å bevise to prove, demonstrate  
en favoritt a favourite  
en redaktør an editor  
voldsom violent  
en kant an edge, border  
å overleve to live through  
å gratulere to congratulate  
en keeper a goalkeeper  
å kombinere to combine  
vedkommende concerning  
å preke to preach, lecture  
ei satsing an investment  
en roman a novel  
hit (to) here/hither  
å tørre to dry  
et egg an egg  
et egg an egg  
ei ro a rest, peace  
en generasjon a generation  
fjerde fourth  
sannsynlig likely/probable  
klassisk classic, classical  
en innflytter an immigrant  
en jøde a Jew  
medisinsk medical  
et demokrati a democracy  
å helle to lean, pour  
en gjeng a gang  
en regi a direction [of film, etc.]  
fet fat  
profesjonell professional  
et foredrag an address, lecture  
en motstånd an opposition  
å forbedre to improve  
seksuell sexual  
derifra from there  
å utvide to expand  
ifra from  
en frykt a fear  
en bonde a farmer  
en ring a ring  
sur sour, cross  
å beregne to calculate  
en temperatur a temperature  
en fart a speed  
en bransje a business/industry  
skriftlig written, in writing  
et oppgjør an adjustment, settlement  
å våkne to wake  
et batteri a battery  
et arbeidsliv a working life  
å male to paint, purr  
en helt a hero  
hittil so far/up to now  
en tendens a tendency  
et søk a demand, inquiry  
å binde to tie, bind  
jaså well, well/is that so  
en te a tea  
riktignok certainly, sure enough  
ei virkning a consequence  
tørr dry  
nøyaktig accurate, precise  
regional regional  
å passere to go past  
å gripe to grasp, seize  
grundig thorough  
å klikke to click  
pluss plus  
et symptom a symptom  
ei gave a gift  
å føles to feel (copular)  
ei tillit a confidence, trust  
å ake to go sledding  
ei programvare a software  
å ordne to organise  
en hage a garden  
å avvise to refuse  
en dokumentasjon a documentation  
en figur a figure  
ei tilbakemelding a feedback  
et initiativ an initiative  
å heve to raise  
å uttrykke to express  
ei motsetning an opposition, opposite  
et bygg a building project  
en finale a finale, finals  
et skip a ship  
nedre lower  
å ane to suspect  
å åpenbare to disclose, reveal  
å synke to sink  
utenom around, outside  
en teknikk a technique, technology  
et offer an offering, sacrifice, victim  
demokratisk democratic  
en kino a cinema  
ei forhandling a discussion, negotiation  
synlig visible, noticeable  
ei anbefaling a recommendation  
muslimsk Muslim  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.