Popularity (by total correct streak): 0
Popularity (by number of users): 1

Cards

the, that  
καί and  
εἰμί to be, to exist  
ἐγώ ego  
δέ but  
σύ  
τις any one, any thing, some one, some thing;  
οὗτος this  
οὐ not  
τίς who? which?  
γάρ for  
ἀλλά otherwise, but  
γε at least, at any rate  
ὄρνις a bird  
μέν on the one hand, on the other hand  
αὐτός self  
τε and  
εἰς into, to c. acc.  
πᾶς all, the whole  
ὅδε this  
λέγω  
θεός God  
ὅς this, that;  
ὡς thus, as, so that, since  
εἰ whether.  
ἐάν if haply  
ἐπί on, upon with gen., dat., and acc.  
μή not  
Ζεύς Zeus  
O! oh!  
πρός motion from  
λαμβάνω to take  
τιό  
ὥσπερ just as if, even as  
νή  
ἐμός mine  
ἄνθρωπος man  
μέγας big, great  
ἔχω to have or to hold  
δεῦρο hither  
δή exactness  
νῦν now at this very time  
 
πόλις a city  
οὐδείς and not one  
πρότερος prae.  
ἐν in, among. c. dat.  
ἵνα in that place, there  
πολύς many  
αὖ  
οὖν really, at all events  
καλέω to call, summon  
ἀνά up, upon  
ἄν  
παρά from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc.  
πηρός disabled in a limb, maimed  
δίδωμι to give  
ὑπό from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc.  
εἶμι to go  
πέτομαι to fly  
ὁράω To see  
κατά down, downwards, with gen. or acc.  
ἔρχομαι to come or go  
ἐκ from out of  
γίγνομαι to come into being  
πατήρ a father  
σός thy, thine, of thee  
οἶδα to know  
εἶτα then, next  
οὕτως in this way or manner, so, thus  
φέρω to bear  
βούλομαι to will, wish, be willing  
ὅστις any one who, anything which  
ἕτερος one of the  
Δἴ  
ἰού ho!  
ὅσος quantus  
sui.  
καλός beautiful, beauteous, fair  
ἀπό from, away from. c. gen.  
θύω  
πτερόν feathers  
ἄλλος alius, another, one besides  
μής  
χρή it is fated, necessary  
ἔτι yet, as yet, still  
διά through c. gen. through, by means of c. acc.  
πρᾶγμα that which has been done, a deed, act  
γένος race, stock, family  
δράω to do  
θεάω  
ποιέω to make  
πτερόω to furnish with feathers or wings, feather  
ἤν see! see there! lo!  
λόγος the word or that by which the inward thought is expressed  
παῖς a child  
ὑμός your  
δέω  
ἀνήρ a man  
περί around, round about with gen., dat., and acc.  
ἅπας quite all, the whole  
φράζω to point out, shew, indicate  
πού anywhere, somewhere  
δεινός fearful, terrible, dread, dire  
ἡμός  
μά in affirmation  
νόμος anything assigned, a usage, custom, law, ordinance  
πάλιν back, backwards  
ὥστε as, as being  
εἶδον to see, perceive, behold  
αἴρω to take up, raise, lift up  
δέομαι  
ἀήρ the lower air, the air  
δῆτα certainly, to be sure, of course  
αὖθις back, back again  
εἷς  
οἴμοι ah me! woe's me!  
τότε at that time, then  
ἀεί always, for ever  
δοκέω videor mihi, to think, suppose, imagine, expect  
ἐκεῖνος the person there, that person or thing  
ποτέ at some time or other, at some time  
πρῶτος  
κακός bad  
ὄνομα by name  
φημί to declare, make known  
ἥκω to have come, be present, be here  
πάρειμι to be by or present  
ταχύς quick, swift, fleet  
ἀπόλλυμι to destroy utterly, kill, slay  
ἀκούω to hear  
εἶπον to speak, say  
μανθάνω to learn  
σοφός skilled in any handicraft or art, cunning in his craft  
δοκεύς  
πέμπω to send, despatch  
νεφέλη a cloud  
πτέρυξ the wing  
ἄγω to lead or carry, to convey, bring  
ἠμί I say  
οὐδός  
λέγος  
οὐδέ but not  
ἔπειτα thereupon  
μετά in the midst of, among with gen., dat., and acc.  
ἀετός an eagle  
Μοῦσα the Muse  
ἐνταῦθα here, there  
πῶς how? in what way or manner?  
πως in any way, at all, by any means  
ἄρχω to be first  
εὖ well  
ὅταν whenever  
χρῆμα a thing that one uses  
μόνος alone, left alone, forsaken solitary  
μένω to stay at home, stay where one is, not stir  
χάω  
δεῖ it is binding on  
ποῦ where?  
τῷ therefore, in this wise, thereupon  
παύω to make to cease  
πείθω to prevail upon, win over, persuade  
φίλος loved, beloved, dear  
ἔποψ the hoopoe  
πάνυ altogether, entirely  
μέντοι  
γυνή a woman  
παραδίδωμι to give or hand over to another, transmit  
ἀποθνήσκω to die off, die  
ὅπως as, in such manner as  
ἵστημι to make to stand  
Ἀπόλλων Apollo  
Ἡρακλέης Heracles  
ὅτι  
Δίη  
δῖος god-like, divine  
ὄρνεον a bird  
ὁδός  
τιοτίγξ  
χελιδών the swallow  
βιβλίον a paper, scroll, letter  
οἰκίζω to found as a colony or new settlement  
Ποσειδῶν Poseidon  
αὐτίκα forthwith, straightway, at once  
βλέπω to see, have the power of sight  
ἐνθάδε thither, hither  
Γαῖα  
γῆ earth  
δέχομαι to take, accept, receive  
χαίρω to rejoice, be glad, be delighted  
πράσσω to pass over  
νομίζω to hold or own as a custom or usage, to use customarily, practise  
βασιλεύς a king, chief  
πρίν comparative  
οἰκέω to inhabit, occupy  
ἐκεῖ there, in that place  
ἵημι to set a going, put in motion  
κόραξ carrion-crow  
κύκλος a ring, circle, round  
χωρέω to make room for another, give way, draw back, retire, withdraw  
ἄνω  
οὔτε and not  
φύω to bring forth, produce, put forth  
ποτός drunk, fit for drinking  
Νεφελοκοκκυγία Cloud-cuckoo-town  
χύτρα an earthen pot, a pot for boiling, pipkin  
κακοδαίμων possessed by an evil genius, ill-fated, ill-starred, miserable  
φῦλον a race, tribe, class  
σκῆπτρον a staff or stick to lean upon, a walking-stick  
ἄγαμαι to wonder, be astonished  
βασιλεύω to be king, to rule, reign  
οὐρανός heaven  
ἐκεῖθεν from that place, thence  
κεφαλή the head  
ἔπος a word  
ἐμέω to vomit, throw up  
νόος mind, perception  
τύχη the good which man obtains  
τοιοῦτος such as this  
διδάσκω to teach  
ζητέω to seek, seek for  
κἀν and if, even if, although  
μάλιστα  
ἄπειμι  
ἀρόω to plough  
τοι let me tell you, surely, verily  
κολοιός a jackdaw, daw  
οἰμώζω to wail aloud, lament  
ἐγώγε  
ἀείδω to sing  
μέλος a limb  
τεῖχος a wall  
πάντῃ  
ἀφίημι to send forth, discharge  
τυγχάνω to hit  
ὀρθός straight  
ἐράω  
βάρβαρος barbarous  
οὖτος  
ῥύγχος a snout, muzzle  
ἰκτῖνος a kite  
κορώνη sea-crow  
χάσκω may  
τάλας suffering, wretched  
ἄνωθεν from above, from on high  
φρήν the midriff or muscle which parts  
χειμών winter  
πυρός wheat  
γάμος a wedding, wedding-feast  
ὀφθαλμός the eye  
σαυτοῦ  
νυνί now, at this moment  
ἦδος delight, enjoyment, pleasure  
ἤδη by this time, before this, already  
ἔργον work  
δίκαιος observant of custom and social rule, well-ordered, civilised  
δείκνυμι to bring to light, display, exhibit  
ἔοικα to be like  
πάσχω to receive an impression from without, to suffer  
τρόπος a turn, direction, course, way  
ἀποδίδωμι to give up or back, restore, return  
χείρ the hand  
μέλλω to think of doing, intend to do, to be about to do  
ἐθέλω to will, wish, purpose  
οἷος such as, what sort or manner of nature, kind  
ἄρον  
ἄρα  
ἆρα particle introducing a question  
ποῖος of what nature? of what sort?  
βασίλεια a queen, princess  
ἀηδών the songstress  
πύλη one wing of a pair of double gates  
σύνειμι  
αὐτοῦ at the very place, just here, just there  
ἀγαθός good  
τρέφω to thicken or congeal  
φαίνω to bring to light, make to appear  
πυνθάνομαι to learn by hearsay or by inquiry  
ἔχις an adder, viper  
κέρχνη a  
Πισθέταιρος  
ἐντευθενί  
ἀναπτερόω to raise its feathers  
ἀναπέτομαι to fly up, fly away  
δαί what? how  
σπλάγχνον the inward parts  
δαίς  
μάκαρ blessed, happy  
βροτός a mortal man  
τύπτω to beat, strike, smite  
ἀτάρ but, yet  
ποικίλος many-coloured, spotted, mottled, pied, dappled  
ἱμάτιον an outer garment, a cloak or mantle  
ἁρπάζω to snatch away, carry off  
συλλαμβάνω to collect, gather together  
οὔκουν not therefore, so not  
καινός new, fresh  
νέμω to deal out, distribute, dispense  
διατίθημι to place separately, arrange  
ἄνοος without understanding, foolish, silly  
εὐδαίμων blessed with a good genius;  
ὥρα period  
εὔχομαι to pray, offer prayers, pay one's vows, make a vow  
ἐν-εἰμί  
ὅπου in some places  
θεά a goddess  
τῇ here, there  
ἔργνυμι to confine  
βίος life  
ξένος  
ἐχθρός hated, hateful  
ἡδύς sweet  
τοίνυν therefore, accordingly  
κελεύω to urge or drive on, urge, exhort, bid, command, order  
εὐθύς  
ἅμα at once, at the same time  
δίω to run away, take to flight, flee  
ὑμέναιος hymenaeus, the wedding or bridal song  
πωλέω to exchange or barter  
ἔρως love  
ἀγός a leader, chief  
πούς a foot  
θέα a seeing, looking at, view  
χόω to throw or heap up  
πλέω to sail, go by sea  
πρέσβυς an old man  
παρέχω to hold beside, hold in readiness, to furnish, provide, supply  
τίθημι to set, put, place  
δίκη custom, usage  
γλαύξ the owl  
ἄγε come! come on! well!  
τίνω to pay a price  
ἄξιος weighing as much, of like value, worth as much as  
μεταί  
σέω  
ἔπειμι to be upon  
ζέω to boil, seethe  
ὀρνεόω  
ζάω to live  
ἀοιδή song, a singing  
χρύσεος golden, of gold, decked or inlaid with gold  
ταὐτός  
Τριβαλλός  
συκοφαντέω to accuse falsely, slander, calumniate  
πόλεμος battle, fight, war  
ἀφικνέομαι to come to  
χήν the tame goose  
πλήν more than  
βαδίζω to go slowly, to walk  
δάκνω to bite  
Ὄλυμπος Olympus  
προσέρχομαι to come or go to  
τάλαντον a balance  
πελαργός the stork  
δειλός cowardly, craven  
μᾶλλον  
κοινός common, shared in common  
μηδείς and not one  
χλαῖνα pallium.  
χορός a round dance  
στόμα the mouth  
θάλασσα the sea  
ἐπιβάλλω to throw or cast upon  
οἴκαδε to one's home, home, homewards  
φεῦ ah! alas! woe!  
κορυδός the crested lark  
ἰτός passable  
χρήσιμος useful, serviceable, good for use, good, apt or fit  
ἄναξ a lord, master  
ἐπίσκοπος  
μηδέ but not or and not, nor  
αἰθέριος of or in the upper air, high in air, on high  
ἀνάγω to lead up  
ἀπέρχομαι to go away, depart from  
ἥρως warriors  
ἀποδύνω  
φάσκω to say, affirm, assert  
ὕμνος a hymn, festive song or ode, in praise  
τρέχω to run  
λυπέω to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy  
μυρίος numberless, countless, infinite  
δένδρον a tree  
ἄγχω to compress, press tight  
ἀδικέω to do wrong  
κεραυνός a thunderbolt  
ἄρτι just, exactly  
ἐποποῖ hoopoe  
λοιπός remaining, the rest  
ἑαυτοῦ itself, absolutely  
Ἥρα Hera  
πόλος a pivot, hinge, axis  
ἐπιθυμέω to set one's heart upon  
κλύω to hear  
τοιόσδε such a  
ὄμνυμι to swear  
θαυμάζω to wonder, marvel, be astonied  
οἰωνός a large bird, bird of prey  
νεοσσός a young bird, nestling, chick  
πότερος whether of the two?  
λόχμη a thicket, coppice, copse  
γλυκύς sweet  
σίλφιον assafoetida  
Τηρεύς  
νέφος a cloud, mass or pile of clouds  
καθαρός clear of dirt, clean, spotless, unsoiled  
τόπος a place  
γνώμη a means of knowing, a mark, token  
ἀποκτείνω to kill, slay  
πατρῷος of or from one's father, coming or inherited from him  
ἐργάζομαι to work, labour  
ἀτταγᾶς partridge  
ἐάω to let, suffer, allow, permit  
πρόσειμι  
βοή a loud cry, shout  
πολέω to go about, range over  
χέω to pour  
ἔσθω to eat  
πᾶσις  
ἀληθής unconcealed, true  
θεῖος  
λόφος the back of the neck  
παραβαίνω to go by the side of  
παίω  
καταπέτομαι to fly down  
γνήσιος of or belonging to the race  
δεσπότης a master, lord, the master of the house  
πρεσβύτης  
ἱερός super-human, mighty, divine, wonderful  
ἀστός a townsman, citizen  
μείς a month  
ἐγγύς near, nigh, at hand  
πηλός clay, earth  
μάχομαι to fight  
δύο two  
ἔρος  
πάλλω to poise or sway  
ἔστε up to the time that, until  
ποτή flight  
ποτόν  
ὀιστός an arrow  
οἰστός that must be borne, endurable  
ποῖ whether?  
ἀπολούω to wash off  
βιόω to live, pass one's life  
πόα grass, herb  
ποι somewhither  
πολεμέω to be at war or go to war, make war  
μαίνομαι to rage, be furious  
μήτε and not  
ὀλίγος few, little, scanty, small  
ἀθάνατος undying, immortal  
ἱέραξ a hawk, falcon  
χρόνος time  
θεράπων a waiting-man, attendant  
Ἀθηναῖος Athenian, of or from Athens  
δόμος a house  
τεός  
Διόνυσος Dionysus  
σῶμα the body  
σκέλος the leg  
λιπαρός oily, shiny with oil  
ἐκβιβάζω to make to step out  
καταιθαλόω to burn to ashes  
τρύβλιον a cup, bowl  
κανών any straight rod or bar  
ποδαπός from what country?  
κόπτω to strike, smite, knock down  
ἀνοίγνυμι to open  
σώζω to save, keep  
τοτέ at times, now and then  
φίλτατος  
ἐντεῦθεν hence or thence  
Ἕλλην Hellen  
πανταχῆ everywhere  
λαός the people  
ὕδωρ water  
κρέας flesh, meat, a piece of meat  
καθίστημι to set down, place  
εἰσβαίνω to go into  
κόκκυξ a cuckoo  
ὀρνιθομανέω to be bird-mad  
σύννομος feeding together, gregarious  
πω up to this time, yet  
ὑγίεια health, soundness  
φαῦλος easy, slight  
καθεύδω to lie down to sleep, sleep  
ἄμφω  
κλεινός famous, renowned, illustrious  
κρατέω to be strong, mighty, powerful  
καίνω to kill, slay  
λεκάνη a hod  
τύραννος an absolute sovereign  
κόψιχος a blackbird  
ἐκεῖσε thither, to that place  
βδελύσσομαι to feel nausea, to be sick  
αἱρέω to take with the hand, grasp  
διάκονος a servant, waiting-man  
περιστερά the common pigeon or dove  
αἰσχρός causing shame, abusive  
συνδοκέω to seem good also  
στρουθός the sparrow  
ἄγγελος a messenger, envoy  
πρώτιστος the very first, first of the first  
ἐναντίος opposite  
πορφυρίων the water-hen  
τιμή that which is paid in token of worth or value  
τέμνω to cut, hew  
χρηστός useful, good of its kind, serviceable  
εἴπερ strengthd. for  
Ἐξηκεστίδης  
Κλεώνυμος  
σπείρω to sow  
κρώζω to cry like a crow, caw  
ὄρτυξ the quail  
πλήσσω to strike, smite  
γέρανος a crane  
ἀλεκτρυών a cock  
φθέγμα the sound of the voice, a voice  
ὀβελίσκος a small spit  
νόθος a bastard, baseborn child  
ἡμέτερος our  
καρπός  
κῆπος a garden, orchard, plantation  
ἀτρέμας without trembling, without motion  
κάμηλος a camel  
δειπνέω to make a meal  
πανταχοῦ everywhere  
νόσος sickness, disease, malady  
διαλλάσσω to change one with another, interchange  
γένυς the under jaw  
Περσικός Persian  
φωνή a sound, tone  
φύλαξ a watcher, guard, sentinel  
τίλλω to pluck or pull out  
μανός few, scanty  
κῆρυξ a herald, pursuivant, marshal, public messenger  
Μῆδος a Mede, Median  
μέσος middle, in the middle  
Θεογένης  
ἠρινός of or in spring  
χώρα the space in which a thing is  
σέρφος gnat or winged ant  
ὧδε in this wise, so, thus  
ἐξευρίσκω to find out, discover  
αἰβοῖ bah!  
δοῦλος a born bondman or slave  
πελεκάω to hew or shape with an axe  
δῆλος visible, conspicuous  
πέρδιξ a partridge  
ὀτρηρός quick, nimble, busy, ready  
ξουθός yellowish, brown-yellow, tawny  
οἴχομαι to be gone, to have gone  
οὕνεκα on which account, wherefore  
διαλλαγή interchange, exchange  
μετρέω to measure in any way  
πάππος a grandfather  
ἐπεί after that, after (postquam), since, when (quum)  
Νεφελοκοκκυγιεύς a Cloud-cuckoo-man  
μεταξύ betwixt, between  
κτείνω to kill, slay  
ἁμός  
ἐρέω to ask, enquire  
φιλέω to love, regard with affection  
πεινάω to be hungry, suffer hunger, be famished  
μέλη  
πεδίον a plain or flat  
μέτειμι to be among  
σφεῖς they  
ἔτης clansmen  
θηράω to hunt or chase  
ὁμόω to unite  
ἐρῶ I will say or speak  
κακόω to treat ill, maltreat, afflict, distress  
Ὑμέναιος  
τῇδε here, thus  
ἄνευ without  
ὄνομαι to blame, find fault with, throw a slur upon, treat scornfully  
ἰός  
ἰώ oh!  
λογόω  
τάχα quickly, presently, forthwith  
ἔρεβος  
φορέω to bear or carry constantly, to be used to carry  
κλῄζω  
κριτής a decider, judge, umpire  
ἥδομαι to enjoy oneself, take delight, take one's pleasure  
οἶος alone, lone, lonely  
κατέχω to hold fast  
προστίθημι to put to  
ἐκκόπτω to cut out, knock out  
δαίμων a god, goddess  
μακρός long  
σπολάς a leathern garment, buff-jerkin  
πατρίς of one's fathers  
ὀρνίθιον a small bird  
ἐπιτρίβω to rub on the surface, to crush  
δαιμόνιος of or belonging to a δαίμων  
ὄρειος of or from the mountains, mountain-haunting  
λούω to wash  
κρέκω to strike  
Ὀπούντιος  
ὀπτάω to roast, broil  
ὠφελέω to help, aid, assist, succour, to be of use or service to  
φυλή a race or tribe  
ἀκτίς a ray, beam  
ὀβολός an obol  
ἱερόν  
εἴσειμι to go into  
μήν now verily, full surely  
κατόω  
ποιόω  
Χάρις  
ἐφίημι to send to  
ἀποπέτομαι to fly off or away  
ἄστυ a city, town  
κνῖσα the savour and steam of burnt sacrifice  
πάλη wrestling  
πάλαι long ago, in olden time, in days of yore, in time gone by  
πάλα  
ὁδόω to lead by the right way  
ἄρος  
φύζω  
in truth, truly, verily, of a surety  
ἔται  
ἴτης  
ἴτον  
φιλόω  
λογάω  
ὅστε who, which  
ᾠδή a song, lay, ode  
μήτις lest any one, lest anything; that no one, that nothing  
φήμη a voice from heaven, a prophetic voice  
ἄλλως in another way or manner  
καθά according as, just as  
ὅτε when  
μάκαρος  
τάχιστος  
οἴμη a song, lay  
πέτρα a rock, a ledge or shelf of rock  
μήτηρ a mother  
ἐγγυάω to give or hand over as a pledge  
δίκτυον a casting-net, a net  
πτέρωσις plumage  
κρείσσων stronger, mightier, more powerful  
ἀρχή a beginning, origin, first cause  
θέω to run  
χέρνιψ water for washing the hands  
Ὀλυμπίας  
κλαίω to weep, lament, wail  
πρόβατον anything that walks forward;  
κατεσθίω to eat up, devour  
ὑμέτερος your, yours  
φθόγγος any clear, distinct sound  
τρυγών the turtle-dove  
ἀποτρέχω to run off or away  
ἐπεγείρω to awaken, rouse up  
ὄνυξ talons;—  
μειράκιον a boy, lad, stripling  
ἀποφέρω to carry off or away  
Κρόνος Cronus  
βροντάω to thunder  
πέδιλον sandals  
σπέρμα that which is sown  
τριώβολον a three-obol-piece, a half-drachma  
ἐνθαδί  
μάντις one who divines, a seer, prophet  
ἄφθιτος not liable to perish, imperishable  
ἔνθα there  
ἐπιδείκνυμι to exhibit as a specimen  
καταλείπω to leave behind  
τυρός cheese  
ἀστεροπή lightning  
κρίνω to pick out, choose  
σφόδρα very, very much, exceedingly, violently  
ἀνεγείρω to wake up, rouse  
ταμιεύω to be controller  
βούλευμα a deliberate resolution, purpose, design, plan  
πλῆκτρον anything to strike with  
καταγελάω to laugh at, jeer or mock at  
κατωφαγᾶς eating with the head down to the ground, gluttonous  
ἀλαζών a vagabond  
Τάρταρος Tartarus  
καταπίνω to gulp or swallow down  
διπλάσιος twofold, double, twice as much as, twice as many as, as long as  
πτερορρυέω to shed the feathers, moult  
ἡνίκα at which time, when  
πικρός pointed, sharp, keen  
οἶδμα a swelling, swell  
ἔχθιστος most hated, most hateful  
Ἱππόνικος  
ἀρχαῖος from the beginning  
φρυγίλος a finch  
εἰσπέτομαι to fly into  
πνοή a blowing, blast, breeze  
ὀξύς sharp, keen  
πόλισμα a city, town  
καθίημι to send down, let fall  
κατόμνυμι to confirm by oath  
τανυσίπτερος with extended wings, long-winged  
ταὧς  
ἀποβόσκομαι to feed upon  
ψόφος any inarticulate sound, a sound, noise  
ἐρῳδιός the heron or hern  
πτερόεις feathered, winged  
ἀνέρχομαι to go up  
ἑτέρωσε to the other side  
ἀκαλανθίς  
κικκαβαῦ a cry in imitation of the screechowl's note, toowhit, toowhoo  
κύκνος a swan  
κάλλος beauty  
Λιβύη Libya, the north part of Africa  
ὅπλον a tool, implement  
στύω  
θαρσέω to be of good courage, take courage  
εἰσέρχομαι to go in or into, enter  
παρασκευάζω to get ready, prepare  
δεύτερος second  
κοῦφος light, nimble  
ἐμβάλλω to throw in, put in  
δύναμις power, might, strength  
γενεά race, stock, family  
ἅτε just as, so as  
νομός a feeding-place  
ὅποι to which place, whither  
τέκτων any worker in wood  
Φρύξ a Phrygian  
παιδάριον a young, little boy  
ἀσφαλής not liable to fall, immoveable, steadfast, firm  
πτηνός feathered, winged  
κλητήρ one who calls, a summoner  
λάθρῃ secretly, covertly, by stealth, treacherously  
νύκτωρ by night  
πηνέλοψ duck  
αἰθήρ ether, the brighter purer air, the sky  
ἀφύη anchovy or sardine  
κατάχυσμα that which is poured over, sauce  
ἀπολαύω to have enjoyment of  
τέχνη art, skill, craft in work, cunning of hand  
συμμίγνυμι to mix together, commingle  
περιπέτομαι to fly around  
ἀνόσιος unholy, profane  
κέρας the horn of an animal  
κριθή barley-corns, barley  
Αἴσωπος  
τρισμύριοι thrice ten thousand  
θερίζω to do summer-work, to mow, reap  
πονηρός toilsome, painful, grievous  
εὑρίσκω to find  
κατατιλάω to make dirt over  
σκιάδειον a sunshade, parasol  
πρεσβεύω to be the elder or eldest  
ὡδί  
μισέω to hate  
Μήλιος from the island of Melos, Melian  
βινέω coire  
κριός a ram  
πλουτέω to be rich, wealthy  
ἐπίνοια a thinking on or of  
Πελαργικός  
Βάκις  
ἕνεκα on account of, for the sake of, because of, for  
δάκτυλος a finger  
πηνίκα at what point of time? at what hour?  
σαφής clear, plain, distinct, manifest  
ἄτοπος out of place  
Φίλιππος  
δρυκολάπτης  
ψυχή breath  
ἑσπέρα evening, eventide, eve  
ῥώμη bodily strength, strength, might  
ἀργύριον a piece of silver, a silver coin  
νεοσσίον  
θερμός hot, warm  
ἀντί over against, opposite. c. gen.  
ναύκληρος a shipowner, ship-master  
κρυερός icy, chilling  
λαγχάνω to obtain by lot, by fate, by the will of the gods  
στέφανος that which surrounds  
ἀστήρ a star  
ὄνος an ass  
λειμών any moist, grassy place, a meadow, mead, holm  
ὁτιή because  
σπονδή a drink-offering  
βροντή thunder  
ἱερεῖον a victim, an animal for sacrifice or slaughter  
Φιλοκλέης  
μακάριος blessed, happy  
ἀνδρεῖος of or for a man  
τραγῳδία a tragedy  
διαμηρίζω  
κατορύσσω to bury in the earth  
μετέωρος raised from the ground, hanging  
κομίζω to take care of, provide for  
Νύξ  
παλαιός old in years  
ἀκολουθέω to follow  
τρίβω to rub: to rub or thresh  
Δημήτηρ Demeter  
ἐπανίστημι to set up again  
χλανίς an upper-garment of wool, a shawl  
κινέω to set in motion, to move  
οὐδέποτε and not ever or nor ever, not even ever, never  
στήλη a block of stone  
τηλαυγής far-shining, far-beaming  
γύψ a vulture  
ὀνομάζω to name or speak of by name, call or address by name  
ἵππος a horse, mare  
θησαυρός  
διαφορέω to spread abroad  
μοιχεύω to commit adultery with  
εὔνους well-minded, well-disposed, kindly, friendly  
ἔργω  
φοβέω to put to flight  
ἀνατείνω to stretch up, hold up  
ἀποφεύγω to flee from, escape  
κηρύλος the halcyon.  
ᾠόν eggs or  
φρόνιμος in one's right mind, in one's senses  
κωδωνοφορέω to carry the bell round, to visit the sentinels  
φρονέω to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent  
παλεύω to catch by decoy-birds  
χθόνιος in, under or beneath the earth  
χιτωνίσκος a short frock  
Φοῖβος  
σπερμολόγος picking up seeds  
δῶρον a gift, present  
πάρνοψ a locust  
γαῦλος a round-built Phoenician merchant vessel  
κέρδος gain, profit, advantage  
οἰκοδομέω to build a house  
μισθός wages, pay, hire  
γλῶσσα the tongue  
δήπου perhaps, it may be  
πτεροδόνητος moved by flapping wings  
πέρ all  
ἰσχύω to be strong  
νιφόβολος snow-stricken, snowclad  
ἐπικνάω to scrape or grate over  
ὄρος a mountain, hill  
θυγάτηρ a daughter  
νῆττα a duck  
ἅπαξ once, once only, once for all  
ἐξέρχομαι to go or come out of  
ἕωθεν from morn  
ὅθεν from whom  
ἐγκρύπτω to hide or conceal in  
μωρός dull, sluggish, stupid  
σήμερον to-day  
οὐκέτι no more, no longer, no further  
ὄλλυμι to destroy, make an end of  
τοροτίξ a bird's note  
ἐπάγω to bring on  
ἐπιδέξιος towards the right  
τυραννίς kingly power, sovereignty  
λυμαίνομαι to treat with indignity, to outrage, to maltreat  
Μέτων  
ἀλλότριος of or belonging to another  
βέμβιξ  
γέλοιος causing laughter, laughable  
πτερυγίζω to flutter with the wings  
ἐμπίπλημι to fill quite full  
βλαστάνω to bud, sprout, grow  
Λακεδαίμων Lacedaemon  
χαραδριός the curlew  
εἰσάγω to lead in or into, to introduce  
ληρέω to be foolish or silly, speak or act foolishly  
μέρος a part, share  
σύμφωνος agreeing in sound, in unison  
τίκτω to bring into the world  
χρησμός the answer of an oracle, oracular response, oracle  
ἐμπορία commerce, trade, traffic  
ποταμός a river, stream  
φράτηρ a member of a φράτρα: in pl. those of the same φράτρα  
μαλθακός soft  
θνητός liable to death, mortal  
πλινθοφορέω carry bricks  
ἐπήν  
ἐξαπατάω to deceive or beguile thoroughly  
τριοτό a sound  
εὐρύς wide, broad  
χιτών the garment worn next the skin, a frock  
χρησμολογέω to utter oracles, divine  
ὕβρις wantonness, wanton violence or insolence  
πρωί early in the day, early, at morn  
ἀλκυών the kingfisher  
φάος light, daylight  
μηρία slices cut from the thighs  
τρέπω to turn or direct  
ληδάριον  
ὁπλίτης heavy-armed, armed  
ταναόδειρος long-necked  
ἕλκω to draw, drag  
ἐπιορκέω to swear falsely, forswear oneself  
ψήφισμα a proposition carried by vote  
πανοπλία the full armour of an ὁπλίτης  
εἰρήνη peace, time of peace  
ἐγγλωττογάστωρ one who lives by his tongue  
γάλα milk  
αὔρα air in motion, a breeze  
θνήσκω to die, be dying  
κατατίθημι to place, put  
Χαιρεφῶν  
ἀνειπεῖν to say aloud, announce, proclaim  
παγίς a trap  
πρό before  
κύπτω to bend forward, stoop down  
δάπεδον any level surface: the floor of a chamber  
βαλλάντιον a bag, pouch, purse  
κατόπιν by consequence, behind, after  
δωροδοκέω to accept as a present  
σφραγίς a seal, signet, seal-ring  
ὑπόπτερος winged  
κόλπος the bosom  
νυκτερίς a bat  
ὑγιαίνω to be sound, healthy  
σοφία skill  
Σαλαμίνιος Salaminian, of or from Salamis  
τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ  
Ἄρτεμις Artemis  
θύρα a door  
ἰδέα form  
Διειτρέφης  
Σπάρτη Sparta  
Δελφοί the Delphians  
βόσκω to feed, tend  
τροχίλος the sandpiper  
βραδύς slow  
ἄτιμος unhonoured, dishonoured  
προδίδωμι to give beforehand, pay in advance  
φυλλόκομος thick-leaved  
φύσις the nature, natural qualities, powers, constitution, condition  
νέος young, youthful  
νικάω to conquer, prevail, vanquish  
θηρίον a wild animal, beast  
συνίημι to bring or set together  
λευκός light, bright, brilliant  
μέλω to be an object of care or thought  
ὑμήν  

Quisition is a browser-based flashcard system that repeats old cards and introduces new ones at optimal time intervals. You can create your own card packs or use those developed by others.